PEDAGOGIKA

4 min


1
Udostępnij

PEDAGOGIKA

 1. UWARUNKOWANIA EFEKTYWNOŚCI PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY ŚREDNIEJ.
 2. SYLWETKA OSOBOWA ABSOLWENTA WYBRANEGO TYPU SZKOŁY.
 3. OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA W OPINII UCZNIÓW.
 4. PROJEKT KONSPEKTU SZCZEGÓŁOWEGO LEKCJI PROWADZONEJ METODĄ WYKŁADU.
 5. PROJEKT KONSPEKTU SZCZEGÓŁOWEGO LEKCJI PROBLEMOWEJ.
 6. PROJEKT KONSPEKTU SZCZEGÓŁOWEGO LEKCJI PRAKTYCZNEJ.
 7. MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA GIER DYDAKTYCZNYCH W NAUCZANIU WYBRANEGO PRZEDMIOTU.
 8. POZNAWCZA, KSZTAŁCĄCA I WYCHOWAWCZA ROLA WYCIECZEK “PRZEDMIOTOWYCH”.
 9. PRZYKŁADOWE ZESTAWY INSTRUKCJI DO ĆWICZEŃ Z WYBRANEGO DZIAŁU PROGRAMOWEGO.
 10. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA EFEKTÓW PRACY UCZNIÓW.
 11. METODY KONTROLI I OCENY WYNIKÓW NAUCZANIA – UCZENIA SIĘ.
 12. FUNKCJE PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO W PROCESIE NAUCZANIA – UCZENIA SIĘ WYBRANEGO PRZEDMIOTU / ANALIZA WYBRANEGO PODRĘCZNIKA POD TYM WZGLĘDEM /.
 13. SPOSOBY WDRAŻANIA UCZNIÓW DO STOSOWANIA RACJONALNYCH METOD UCZENIA SIĘ.
 14. PRZYKŁADY INSTRUKCJI “STERUJĄCYCH” PRACĄ UCZNIÓW PRZY WYKONYWANIU RÓŻNEGO RODZAJU ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH.
 15. REALIZACJA ZASADY POGLĄDOWOŚCI I WIĄZANIA TEORII Z PRAKTYKĄ W PROCESIE NAUCZANIA WYBRANEGO PRZEDMIOTU.
 16. MOŻLIWOŚCI INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA – UCZENIA SIĘ W ZAKRESIE WYBRANEGO PRZEDMIOTU .
 17. MOŻLIWOŚCI REALIZACJI KONCEPCJI WIELOSTRONNEGO NAUCZANIA – UCZENIA SIĘ W ZAKRESIE WYBRANEGO PRZEDMIOTU.
 18. MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZASADY SYSTEMOWOŚCI W NAUCZANIU WYBRANEGO PRZEDMIOTU.
 19. KONTROLA I OCENA PRACY NAUCZYCIELA – UJĘCIE SYSTEMOWE.
 20. MOTYWY WYBORU SZKOŁY ŚREDNIEJ PRZEZ UCZNIÓW.
 21. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I ZDOLNOŚCI TECHNICZNYCH MŁODZIEŻY.
 22. SYSTEM WARTOŚCI MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH.
 23. OCZEKIWANIA MŁODZIEŻY WOBEC SZKOŁY.
 24. ROLA INTERNETU W PROCESIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU OSOBOWOŚCI UCZNIÓW.
 25. SZKOŁA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE (UJĘCIE SYSTEMOWE).
 26. ŚRODOWISKOWY SYSTEM WYCHOWANIA WYBRANEJ SZKOŁY.
 27. ETYKA ZAWODOWA NAUCZYCIELA.
 28. KLASA SZKOLNA JAKO ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY.
 29. STYLE “RADZENIA SOBIE” ZE STRESEM PSYCHOLOGICZNYM.
 30. HIGIENA PSYCHICZNA W PRACY UMYSŁOWEJ.
 31. ZABURZENIA OSOBOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE U MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH.
 32. KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE CZŁOWIEKA I ICH IMPLIKACJE DLA PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ.
 33. PRZEKAZANIE INFORMACJI JAKO KONTAKT PSYCHICZNY.
 34. KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH W KLASIE SZKOLNEJ.

DYDAKTYKA Z ELEMENTAMI PRACY UMYSŁOWEJ (E)

 1. Dydaktykę współczesną rozumie się jako teorię nauczania i uczenia się. Jakie stanowiska doprowadziły do takiego jej rozumienia?
 2. Cele dydaktyczno-wychowawcze ukierunkowują pracę nauczyciela i uczniów. Sformułuj cele lekcji z wybranego przedmiotu.
 3. Świadomość celów dydaktyczno-wychowawczych jest ważna nie tylko dla nauczyciela, ale również dla uczniów. Co oznacza w praktyce takie założenie ?
 4. Podręcznik pełni w procesie nauczania – uczenia się różnorodne funkcje. Scharakteryzuj możliwości wykorzystania podręcznika w nauczaniu wybranego przedmiotu.
 5. Jedną z najważniejszych zasad nauczania – uczenia się jest zasada systemowości, czyli o porządkowaniu wiedzy w umysłach uczniów. Do czego zobowiązuje nauczyciela ta zasada?
 6. Zasada poglądowości odgrywa ważną rolę w dwóch momentach procesu nauczania – uczenia się. Scharakteryzuj te momenty.
 7. Koncepcja wszechstronnego nauczania – uczenia się sprzyja wszechstronnemu doskonaleniu osobowości uczniów. Z którą strategią dydaktyczną jesteś skłonny/-a identyfikować swoje przyszłe działania edukacyjne i dlaczego?
 8. Proces nauczania – uczenia się może przebiegać w różny sposób. Jakie kolejne czynności obejmują poszczególne części lekcji problemowej?
 9. Nauczanie eksponujące jest rzadko stosowaną strategią dydaktyczną. Jakie widzisz możliwości jej wykorzystania w nauczaniu wybranego przedmiotu?
 10. Dyskusja jako metoda nauczania posiada ogromne walory kształcące i wychowawcze. Na czym one polegają?
 11. Gry dydaktyczne uważa się za metody nauczania najbardziej aktywizujące i motywujące uczniów do szkolnego uczenia się. Uzasadnij ten pogląd.
 12. Praca domowa ucznia jest ważną formą organizacji procesu nauczania – uczenia się. Jakim warunkom powinna odpowiadać,, by wdrażała uczniów do samodzielnego uczenia się ?
 13. Kontrola i ocena wyników nauczania pełni różnorodne funkcje. Na czym polega jej funkcja dydaktyczna i wychowawcza?
 14. Test dydaktyczny uważa się za obiektywną metodę kontroli i oceny efektów pracy ucznia. Jakie warunki powinny być spełnione, by była to metoda obiektywna?
 15. Ocena jest wartościowaniem wyników osiąganych przez ucznia. Jakim warunkom powinna odpowiadać, by satysfakcjonowała ucznia i mobilizowała go do uczenia się ?
 16. Ocena hospitalizowanej lekcji obejmuje szereg różnych elementów. Które z nich uważasz za najbardziej istotne i dlaczego?
 17. Jednym z ważnym zadań współczesnej szkoły jest wdrażanie uczniów do samokształcenia. Jaką rolę w realizacji tego zadania odgrywa instruowanie ucznia jak wykonywać różnego rodzaju zadania szkolne?
 18. Zdecydowałeś się na założenie szkoły autorskiej. Jakie przyjmiesz podstawy organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w tej szkole.
 19. Sformułuj dowolne pytanie z zakresu dydaktyki i udziel na nie odpowiedzi.

PODSTAWY WIEDZY O NAUCZANIU I WYCHOWANIU

KSZTAŁCENIE – wyposażenie w umiejętności obserwowania faktów i zrozumieć otaczającą rzeczywistość;

 • wiedza o samym sobie, doskonalenie własnej osobowości (wskazanie mocnej i słabej strony).

Funkcja poznawcza (wyposażenie w system wiedzy – kumulacja wiedzy ucznia).

Funkcja praktyczna ( umiejętność posługiwania się wiedzą – myślenie refleksyjne).

Wykształcenie ( efekt kształcenia).

CELE ( wychowanie, poznawcze – wiedza, kształcenie).

I – inteligencja

E- emocje (wola)

W – wiedza

{rozum, równomierne oddziaływanie w obie strony, nauka}

CELE I ZADANIA WYCHOWANIA

 • dotyczą każdego ucznia (indywidualnie),
 • wychowanie przez różne rodzaje aktywności ucznia.

Nauka – przedmiot zawodowy

Praca – prakseologia

Sztuka – charakter artystyczny (wyobraźnia)

Udział w życiu klasy (szkoły)

Sport (rekreacja, wypoczynek)

PROCES WYCHOWANIA – POSTAĆ DOBRZE ZORGANIZOWANEJ PRACY (NAUKA, MOŻLIWOŚCI, PRZYSZŁOŚĆ, KARIERA, ZAKRES OBOWIĄZKÓW).

METODY WYCHOWANIA – SPOSOBY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW.

WYCHOWANIE PRZEZ NAUKĘ – BADANIE OPINII UCZNIA O NAUCZYCIELU, OPRACOWANIE NARZĘDZI, ANONIMOWOŚĆ.

WYCHOWANIE – BADANIE STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH W KLASIE, INTEGRACJA GRUPY, PRZYWÓDCA KLASY.

WYKSZTAŁCENIE [ EFEKT KSZTAŁCENIA, PODSTAWOWE, ŚREDNIE, WYŻSZE, USTAWICZNE].

METODY WYCHOWANIA

Sposoby aktywizowania uczniów (kary, nagrody), wykonywanie zadań.

 • osobowość nauczyciela,
 • osobowość pojedynczego ucznia,
 • zbiorowość uczniowska.
 1. Metoda wpływu osobistego nauczyciela (zachowanie, autorytet, szacunek):
 • przykład własny nauczyciela (brak błędów merytorycznych),
 • aprobata, desaprobata (zapobiegania pomyłkom),
 • sugerowanie (sposoby zachowania itp.),
 • perswazja, argumentacja – uwarunkowanie działań, wybór.

2. Z “władzą” nauczyciela nad uczniem:

 • tradycyjne nagradzanie i karanie (poczucie własnej wartości, nagradzanie),
 • argumentowanie doświadczeniem wychowawczym:

(opisywanie im ról jakie mogą osiągnąć jako (obserwatorzy) absolwenci),

(wywoływanie zjawisk gospodarczych, społecznych w zakładach pracy, uwzględnienie pozytywnych i negatywnych następstw).

3. Metody wpływu społecznego (aktywizowanie związków pomiędzy nimi występujących).

 • uatrakcyjnianie celów uczniów (informacja o uczniach – zainteresowania,
 • stanowienie norm.
 • kontakt psychiczny – my – uczniowie- bhp,
 • nadawanie kierunków działania dla uczniów,
 • dzielenie klasy na grupy (indywidualnie).

4. Indywidualnie (metody samozachowania – samokierowania).

 • uświadamianie celów zadania,
 • metody, algorytmy postępowania – znać sposób wychowania,
 • kontrola przeprowadzenia oceny ucznia (indywidualne dokształcanie).

Wychowanie przez udział w życiu szkoły (klasy) – JAK ?

 1. Narzucanie celów pracy szkolnej przez nauczyciela.
 2. Nawiązywanie współpracy ( w realizacji szkolnych zadań) – asystent nauczyciela.
 3. SSSS:
 • samodyscyplina (samokierownictwo),
 • samoorganizacja,
 • samokontrola,
 • samoocena.

Samorządność – jako metoda wychowawcza.

“Styl pracy wychowawczej z zespołem klasowym”.

Nauczyciel autokrata (narzucający swoją wolę),

Nauczyciel życzliwy.

Nauczyciel demokrata (uznający ucznia za partnera).

Nauczyciel liberał (nauczyciel realizuje swoje zadanie, nie zwracając żadnej uwagi na postępowanie po lekcji).


Like it? Share with your friends!

1
admin

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!
Skip to content