0
Udostępnij

    INFRASTRUKTURA  PROCESÓW  LOGISTYCZNYCH

 1. Przegląd definicji.

Środki techniczne stosowane (wykorzystywane) w procesach fizycznego przepływu produktów a także w procesach informacyjnych logistyki oraz sposoby ich użycia a także systemy ich wykorzystania tworzą swego rodzaju infrastrukturę procesów logistycznych.

Infrastruktura procesów logistycznychjako system techniczno-organizacyjny, którego podstawowym kryterium optymalizacji powinna być minimalizacja kosztów logistyki przy zapewnieniu sprawności i niezawodności procesów logistycznych.

Prawidłowe określenie procesu wymaga:

 • wskazanie, kto zarządza procesem;
 • określenie, co jest niezbędne do jego zapoczątkowania;
 • określenie pożądanych lub oczekiwanych wyników końcowych;
 • wskazanie jednostek, które mogą być odbiorcami wyników (adresatami efektów);
 • identyfikacja czynników mogących stymulować  względnie utrudniać realizację;
 • przyporządkowanie niezbędnych wykonawców i środków do realizacji ;
 • przyporządkowanie uprawnień do kontrolowania i sterowania przebiegiem procesu;
 • przemyślenia ewentualnych działań umożliwiających odpowiednią reakcję na nieplanowane odchylenia.

INFRASTRUKTURĘ PROCESU – określają wyróżnione w środowisku podmioty zaangażowane w ten proces, wykorzystywane obiekty oraz relacje między podmiotami a obiektami.

LOGISTYKA – obejmuje planowanie, koordynację i sterowanie zarówno w aspekcie czasu  jak i przestrzeni , przebiegiem procesów realnych, których organizacja jest uczestnikiem, w celu efektywnego osiągania celów tej organizacji.

PROCES będziemy nazywać LOGISTYCZNYM wówczas, gdy :

 • rozmieszczenie,
 • stan,
 • przepływy

jego składowych, a więc ludzi, dóbr materialnych , informacji i środków finansowych, wymagają koordynacji z innymi procesami ze względu na kryteria lokalizacji, czasu, kosztów i efektywności spełnienia pożądanych celów organizacji.

INFRASTRUKTURĘ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH  tworzą środki techniczne, sposoby ich użycia, a także systemy ich wykorzystania. W konsekwencji wyróżnia się strukturę:

 1. Magazynową : budynki i budowle, place składowe, urządzenia magazynowe.
 2. Manipulacyjną: transport wewnętrzny, urządzenia pomocnicze.
 3. Transportową: środki transportu lotniczego itd.; rurociągi.
 4. Opakowań: znakowanych kodem, nie znakowanych kodem, transportowych.
 5. Informatyczną: sprzęt (hardware), oprogramowanie (software), środki komunikacji.

Odmienne spojrzenie na zagadnienia zarządzania, pozwala oprócz infrastruktury materialno-technicznej, wyróżnić także inne składowe infrastruktury procesów w logistyce:

 1. personalno-organizacyjne;
  1. komunikacyjno-informacyjne;
  2. finansowo-bankowe.

W ramach logistyki uwzględnia się dwie podstawowe kategorie zadań związanych z infrastrukturą:

 1. Tworzenie nowej infrastruktury.
 2. Efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Prawidłowe identyfikacja infrastruktury, jej możliwości i ograniczeń ma podstawowe znaczenie w planowaniu aktywności logistycznych.

ZAKRES  INFRASTRUKTURY  LOGISTYCZNEJ

 • szlaki komunikacyjne (sieć połączeń lądowych, morskich, powietrznych);
 • środki transportu  przestrzennego przemieszczania produktów, surowców;
 • budynki i budowle magazynowe, miejsca składowania (przechowywanie, ochrona, konserwacja);
 • opakowania (funkcja ochronna, a także marketingowa);
 • środki przetwarzania strumieni informacji logistycznej.

FUNKCJE INFRASTRUKTURY  LOGISTYCZNEJ:

 • przemieszczanie surowców, towarów , usług i informacji;
 • wykonywanie czynności manipulacyjnych i konserwatorskich;
 • magazynowanie, przechowywanie i składowanie materiałów i informacji;
 • ochrona i bezpieczeństwo produktów podczas transportu i składowania (informacji).

CEL INFRASTRUKTURY LOGISTYCZNEJ:

Gwarancja ciągłości i sprawności łańcuchów transportowo-magazynowych:

 • jednostki ładunkowe , opakowania;
 • budynki magazynowe, administracyjne ,produkcyjne;
 • miejsca załadowczo-wyładowcze;
 • środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego;
 • środki magazynowania i manipulacji ładunkami.

UWARUNKOWANIA INFRASTRUKTURY LOGISTYCZNEJ:

 • prawne;
 • normatywno-techniczne (np. standaryzacja środków transportowych, opakowań);
 • ekologiczne (gospodarka opakowaniami, odpadami).

ZADANIE DO WYKONANIA:

Pytania:

 1. Jakie funkcje spełnia transport w gospodarce?
 2. Od jakich czynników zależy rozwój przedsiębiorstw transportowych?
 3. Jakie gałęzie transportu funkcjonują w gospodarce?

UZASADNIJ NA PRZYKŁADACH RÓŻNYCH DZIAŁALNOŚCI ORAZ SYTUACJI GOSPODARCZEJ NA ŚWIECIE.


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!
Skip to content