2
Udostępnij

Algorytm Wagnera – Withina – metoda, zgodnie z którą należy najpierw utworzyć zamówienie na najbliższy okres, a następnie dodawać do niego zamówienia na kolejne okresy tak długo, dopóki koszt utrzymania tych zapasów będzie niższy niż koszt ich zamówienia.

Cięgniki – środki transportu technologicznego przeznaczone do przemieszczania ładunków za pośrednictwem cięgna, które jest zakończone hakiem lub przystosowanym urządzeniem chwytakowym.

Czytnik kodów kreskowych  (skaner kodów kreskowych) – urządzenie służące do odczytywania określonej kombinacji liniowej kresek o różnej szerokości.

Depaletyzator – urządzenie służące do rozformowywania jednostek paletowych.

Dźwigi – urządzenia podnoszące, obsługujące określone poziomy przystankowe, posiadające kabinę poruszającą się między sztywnymi prowadnicami pionowymi lub pochylonymi od pionu nie więcej niż na 15 stopni.

Dźwignice – urządzenia przystosowane do pracy przerywanej, umożliwiające podnoszenie bądź opuszczanie ładunku oraz transport w ograniczonym zakresie.

Dźwigniki – urządzenia zaliczane do dźwignic, przystosowane do prostoliniowego przemieszczania ładunków na stosunkowo niewielką wysokość w pionie lub prawie pionie za pośrednictwem sztywnego elementu nośnego.

Jednostka ładunkowa – opakowania ładunku, tworzące jedną całość ; grupa mniejszych opakowań tworzona za pomocą taśm spinających lub urządzeń transportowych.

Kontenery – urządzenia pomocnicze w procesie składowania, w kształcie sześcianu, służące przeważnie do przewozu ładunków drobnicowych (pakowanych w kartonowe opakowania, skrzynie, worki, czasami dodatkowo umieszczonych na europlatetach).

Kontrola – działanie, które ma na celu sprawdzenie, czy czynności wykonywane są w sposób skuteczny, czyli prowadzą do osiągnięcia założonego celu, oraz efektywnie, czyli bez marnotrawstwa produktów.

Kurtyny termoizolacyjne – urządzenia umożliwiające podział przestrzeni ładunkowej na sekcje, pozwalające utrzymać różne temperatury przewożonych produktów.

Ładowarki stacjonarne, przewoźne lub przejezdne – środki transportu wewnętrznego o zasięgu ograniczonym, przeznaczone do załadunku materiałów masowych drobnicowych luzem.

Ładunek – dobro materialne będące przedmiotem przewozu, czyli wszystko, co podlega celowemu przemieszczaniu.

Magazyn – obiekt budowlany przystosowany do składowania i przemieszczania ładunków.

Manipulatory – urządzenia posiadające  kilka wzajemnie połączonych i przemieszczających się członów, o kilku stopniach swobody, których zadaniem jest uchwycenie i przemieszczenie / przesunięcie obiektu.

Metoda Delficka – metoda służąca do przewidywania nowych zjawisk, o których niewiele można wywnioskować na podstawie przeszłych wydarzeń.

Metoda ekonomicznej wielkości zamówienia – metoda odnosząca się do stałej wielkości zamówienia, wskazująca optymalną wartość (ilość) zapasów do zamówienia , tak aby poziom kosztów zmiennych był możliwie minimalny.

Metoda stałej wielkości dostaw – metoda, której podstawowym założeniem jest cykliczność dostaw realizowanych w tych samych ilościach ; stosowana, gdy dostawa powinna być jednakowa.

Metoda stałych miejsc składowych – metoda polegająca na przeznaczeniu dla poszczególnych grup towarowych stałych miejsc składowania.

Metoda według rodzaju jednostek ładunkowych – metoda stosowania w zmechanizowanych magazynach kompletacyjnych i charakteryzująca się dużą liczbą różnorodnych asortymentó przehcowywanych na regałach wysokiego składowania.

Metoda według rotacji – metoda uwzględniająca częstotliwość wydań, charakteryzująca się takim ustawieniem produktów, aby maksymalnie skrócić drogę transportową oraz odległości przemieszczania towarów w magazynie.

Metoda wolnych miejsc składowania – metoda polegająca na umieszczaniu towarów dostarczonych do magazynu w wolnych gniazdach regałowych.

Obszar kompletacji – 0bszar obejmujący proces przyjęcia lub wydania towarów z magazynu, jak również załadunek skompletowanych ładunków na środek transportu.

Obszar pakowania – obszar , w którym odbywa się połączenie towaru w jednostkę wysyłkową.

Obszar przyjmowania – obszar, w któym odbywają się procesy przemieszczania, rozładunku, identyfikacji towarów, ustalania zgodności ilościowej towarów i przystosowania towarów do możliwości magazynowych.

Obszar składowania – obszar, w którym odbywają się obrót handlowy towarów, zwroty towarów, surowców i opakowań oraz obsługa posprzedażowa.

Obszar wysyłki towaru – obszar, w którym przebiega proces przemieszczania towarów do klientów zgodnie ze złożonym zamówieniem.

Opakowanie – element, któy odgrywa nadrzędną rolę w obrocie towarowym, ponieważ chroni produkt przed uszkodzeniem, ułatwia proces transportowy, produkcję i wpływa na konsumpcję.

Pakiet ładunkowy – jednostka ładunkowa złożona z co najmniej dwóch sztuk tego samego rodzaju ładunku.

Paletyzatory – urządzenia służące do automatycznego układania warstw towarów.

Pojemniki transportowo-magazynowe – urządzenia pomocnicze przeznaczone do transportu i składowania towarów.

Pomosty – urządzenia umożliwiające załadunek i rozładunek towaru ze środka transportu.

Popyt – wielkość zapotrzebowania zgłoszonego przez konsumentów na dane dobro, przy danej cenie, w danym okresie i na określonym rynku.

Proces składowania – podstawowa funkcja magazynowania związana z przechowywaniem produktów.

Przenośniki – środki transportu wewnętrznego o zasięgu ograniczonym i ruchu ciągłym, obiegowym, służace do przemieszczania w poziomie i pionie oraz pod kątem nosiwa ładunków, a w szczególnych przypadkach – również ludzi.

Przyjęcie towaru do magazynu – fizyczne przyjęcie towaru do magazynu wraz z informacją o tym towarze i warunkach przechowywania.

Rampa magazynowa – konstrukcja budowlana, umożliwiająca zniwelowanie różnic pomiędzy poziomem podłogi budowli magazynowej lub nawierzchni budowli magazynowej i poziomem podłgoi skrzyni ładunkowej środka transportu; ma na celu ułatwienie i skrócenie prac przeładunkowych.

Rozładunek  – proces przesunięcia towaru ze środka transportu za pomocą środka transportu wewnętrznego.

Rozpory teleskopowe – urządzenia pozwalające zabezpieczyć towar, żeby się nie przesuwał.

Składowanie – proces polegający na przechowywaniu materiałów w celu późniejszego zużycia bądź sprzedaży.

Strefa kompletacji  – wdzielona przestrzeń przeznaczona do kompletacji towarów.

Strefa składowania – wydzielona przestrzeń przeznaczona do składowania przechowywanych towarów, najważniejsza część magazynu.

Strefa wydań – obszar obejmujący wydzieloną przestrzeń przeznaczoną dla czynności organizacyjno-technicznych związanych z wydawaniem i ekspedycją towarów.

Suwnice – środki transportu, przystosowane do podnoszenia ładunków podwieszanych do wciągarki przejeznej, wciągnika lub żurawia, przemieszczających się po moście.

Środki transportu wewnętrznego – maszyny i urządzenia stosowane do transportu dóbr materialnych w obrębie danego przedsiębiorstwa, np. budowli magazynowej, hali produkcyjnej , ale również do transportu pomiędzy halami magazynowymi danego przedsiębiorstwa.

Technologia magazynowania – zasady oraz sposoby przemieszczania i składowania zapasó magazynowych z zastosowaniem określonego wyposażenia technicznego magazynu.

Ubytki nadzwyczajne – ubytki spowodowane niewłaściwym sposobem magazynowania produktó, niewłaściwym sposobem przechowywania bądź nieszczęśliwymi wypadkami (pożar, powódź).

Ubytki naturalne – ubytki niezawionone, które w przypadku magazynowania są następstwem czynności życiowych zachodzących w surowcach.

Układ kątowy – układ magazynu charakteryzujący się umieszczeniem strefy przyjęć i wydań pod kątem sąsiadujących ścian strefy składowania.

Układ przelotowy – układ charakteryzujący się umieszczeniem strefy składowania oraz strefy przyjęć i wydań po przeciwnych stronach magazynu.

Układnice – środki transportu wewnętrznego o konstrukcji stanowiącej przejezdny słup lub ramę, po której przemieszcza się wodzak wyposażony w układ mechaniczny, najczęściej – wysuwane widły bądź specjalnie przystosowane kuwety, umożliwiające  składowanie jednostek ładunkowych w regałach lub ich pobieranie.

Układ workowy – układ magazynu charakteryzujący się umieszczeniem strefy przyjęć i wydań po jednej stronie magazynu.

Wyciągi towarowe  – urządzenia dźwignicowe wyposażone w podstawę ładunkową, na której umieszcza się ładunek, prowadzoną po pochyłych prowadnicach za pomocą ciągnika linowego bądź łańcuchowego.

Zapas nierotujący – zapas będący zabezpieczeniem przedsiębiorstwa przed niespodziewanym wzrostem popytu lub niespodziewanymi opóźnieniami w dostawach.

Zapas rotujący – zapas wygenerowany przez bieżące potrzeby podmiotu gospodarczego, związany z dostawami zaspokojającymi bieżące potrzeby firmy oraz systematycznym zużyciem magazynowanych dóbr.

Zapasy – określona ilość produktów, surowców, pieniędzy itp., które zostały zebrane w celu przechowania do czasu, gdy będą potrzebne

Zapasy nieprawidłowe – składniki nieuczestniczące w obrocie, czy zpasy zbędne, oraz zapasy powstające po przekroczeniu zapasu maksymalnego, czyli zapasy nadmierne.

Zapasy prawidłowe – zapasy niezbędne do utrzymania prawidłowego przebiegu procesów gospodarczych.

Zarządzanie zapasami – czynności polegające na zaplanowaniu właściwej struktury majątku obrotowego, a następnie na jej uzykaniu, odpowiednim kierowaniu, a także kontroli zużycia.

Znak identyfikacji  – znak transakcji oraz liczby opakowań transportowych z zawartością w partii i kolejnego numeru opakowania.

Znaki konosamentowe  – wszystkie znaki rozpoznawcze wpisane do właściwego konosamentu.

Znaki manipulacyjne – znaki na opakowaniach transportowych stosowane jak na opakowaniach jednostkowych, z wyjątkiem znaku “Tu otwierać”, którego na opakowaniach transportowych się nie stosuje.

Znak miejsca przeznaczenia – znak, który powienien przedstawiać nazwę  stacji przeznaczenia lub portu wyłądowania, kraju odbiorcy, miejsca przeładowania.

Znak odbiorcy – znak przedstawiający nazwę firmy odbiorcy, symbol, opis stosowany przez odbiorcę.

Znak towarowy – znak służący do odróżnienia towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

źródło:  WSIP Podstawy logistyki

źródło:  WSIP Podstawy logistyki


Like it? Share with your friends!

2
admin

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!
Skip to content