STRATEGIA, PLANOWANIE  I DZIAŁANIA OPERACYJNE W TRANSPORCIE (Logistyce)

2 min


1
Udostępnij

STRATEGIA, PLANOWANIE  I DZIAŁANIA OPERACYJNE W TRANSPORCIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA A PROCESY LOGISTYCZNE

Powiązanie systemu zarządzania z procesami logistycznymi to przede wszystkim typowe czynności zarządzania, zwane funkcjami takimi, jak:  planowanie, organizowanie i kontrolowanie, które obejmuje koncepcja logistyki.

Zarządzanie logistyczne obejmuje działania i czynności mające zapewnić sprawny  i efektywny przepływ towarów z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej konsumpcji oraz związane z nimi informacje usystematyzowane w sposób odpowiadający logice przebiegu procesu zarządzania.

Zarządzanie logistyczne oparte jest na dwóch głównych wymogach:

 1. Koordynacji { dotyczy działań w czasie i przestrzeni oraz obejmuje związki między dostawcami, fazami działalności przedsiębiorstwa i odbiorcami oraz procedury  planowania, organizowania i kontroli działań logistycznych, a także powiązania między funkcjami i czynnościami logistycznymi oraz innymi funkcjami przedsiębiorstwa}.
 2. Integracji przepływu materiałów i produktów {znajduje odzwierciedlenie w tworzonych zintegrowanych systemach organizacyjnych i informacyjnych}.

Skuteczność oddziaływania logistyki jako komponentu zarządzania zależy między innymi od:

 • stopnia jej zintegrowania z całkowitym układem funkcji i procesów zarządzania przedsiębiorstwem;
 • realizacji zadań w sposób zintegrowany – kompleksowy (wadliwe działanie jednego z elementów systemu powoduje zakłócenia w całej organizacji);
 • stopnia realności wpływu logistyki na poszczególne sfery działalności przedsiębiorstwa.

Integralne traktowanie funkcji logistycznych ze strategią działania przedsiębiorstwa obejmuje między innymi:

 • konsekwentną orientację działalności przedsiębiorstw na potrzeby rynku;
 • konsekwentne stosowanie zasady integracji procesów przepływu materiałów w przedsiębiorstwie;
 • łączne rozpatrywanie strumieni przepływu materiałów i informacji, stanowiących istotę procesów logistycznych przedsiębiorstwa;
 • zaangażowanie naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa w realizacji koncepcji logistycznych;
 • wyeliminowanie myślenia i działania odcinkowego na rzecz rozwiązań całościowych i stałej gotowości do wdrażania innowacji technicznych i organizacyjnych.

STRATEGIE  LOGISTYCZNE

Współczesna logistyka oparta jest na bazie strategii działania. Można wyróżnić dwie grupy strategii logistycznych, tj.:

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw.
 • Skracanie cykli czasowych.

Strategia zarządzania łańcuchem dostaw polega na włączeniu do zarządzania przepływami dostawców i odbiorców, budowie powiązań kooperacyjnych, między nimi w celu zapewnienia korzyści obu stronom

Strategia skracania cykli  zakłada wyścig z czasem, a obejmuje skracanie trzech rodzajów cykli:

 • cyklu przyjęcia i realizacji zamówienia;
 • cyklu od przyjęcia surowca do dostawy gotowego produktu;
 • cyklu wprowadzania nowego produktu na rynek.

W obrębie wymienionych grup znajdują się następujące strategie logistyczne:

Tradycyjne ujęcie łańcucha dostaw – polega na niezależnym zarządzaniu kolejnymi ogniwami łańcucha  i utrzymywanie zapasów na poziomie wynikającym z obserwacji zużycia.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP I) – oznacza:

 • utrzymywanie głównych zapasów na poziomie wynikającym z zapotrzebowania niezależnego, a także;
 • zarządzanie zapotrzebowaniem zależnym.

Planowanie zasobów produkcyjnych (MRP II) – jest rozszerzeniem MRP I o opracowanie planu biznesu, planowanie produkcji oraz planowane i bilansowanie zasobów wytwórczych.

Planowanie potrzeb / zasobów dystrybucji (DRP I / DRP II) – obejmuje:

 • traktowanie łańcucha dostaw jako jednego systemu;
 • redukcję zapasów w łańcuchu;
 • Stosowanie prognoz długoterminowych na najniższym poziomie sieci ( w celu pokrycia zmienności popytu)  i na najwyższym poziomie sieci (w celu pokrycia wahań  w zapotrzebowaniu);
 • Możliwości połączenia systemu DRP z systemem MRP.

Just – in – Time (dokładnie na czas) , której istotą jest równomierny przepływ materiału, zapewniający znaczne ograniczenie zapasów i praktyczne wyeliminowanie magazynów.

Zarządzanie całym łańcuchem dostaw, czyli:

 • wyroby „ssane” przez rynek;
 • formy partnerstwa z dostawcami;
 • integracja dystrybucji i produkcji;
 • minimalizacja zapasów;
 • elastyczność dla poprawy obsługi klienta.

Like it? Share with your friends!

1
admin

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!
Skip to content