0
Udostępnij

SYSTEM ZARZĄDZANIA A PROCESY LOGISTYCZNE

Powiązanie systemu zarządzania z procesami logistycznymi to przede wszystkim typowe czynności zarządzania, zwane funkcjami takimi, jak:  planowanie, organizowanie i kontrolowanie, które obejmuje koncepcja logistyki.

Zarządzanie logistyczne (logistics management) obejmuje działania i czynności mające zapewnić sprawny  i efektywny przepływ towarów z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej konsumpcji oraz związane z nimi informacje usystematyzowane w sposób odpowiadający logice przebiegu procesu zarządzania.

Zarządzanie logistyczne oparte jest na dwóch głównych wymogach:

 1. Koordynacji { dotyczy działań w czasie i przestrzeni oraz obejmuje związki między dostawcami, fazami działalności przedsiębiorstwa i odbiorcami oraz procedury  planowania, organizowania i kontroli działań logistycznych, a także powiązania między funkcjami i czynnościami logistycznymi oraz innymi funkcjami przedsiębiorstwa}.
 2. Integracji przepływu materiałów i produktów {znajduje odzwierciedlenie w tworzonych zintegrowanych systemach organizacyjnych i informacyjnych}.

Skuteczność oddziaływania logistyki jako komponentu zarządzania zależy między innymi od:

 • stopnia jej zintegrowania z całkowitym układem funkcji i procesów zarządzania przedsiębiorstwem;
 • realizacji zadań w sposób zintegrowany – kompleksowy (wadliwe działanie jednego  z elementów systemu powoduje zakłócenia w całej organizacji);
 • stopnia realności wpływu logistyki na poszczególne sfery działalności przedsiębiorstwa.

Integralne traktowanie funkcji logistycznych ze strategią działania przedsiębiorstwa obejmuje między innymi:

 • konsekwentną orientację działalności przedsiębiorstw na potrzeby rynku;
 • konsekwentne stosowanie zasady integracji procesów przepływu materiałów w przedsiębiorstwie;
 • łączne rozpatrywanie strumieni przepływu materiałów i informacji, stanowiących istotę procesów logistycznych przedsiębiorstwa;
 • zaangażowanie naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa w realizacji koncepcji logistycznych;
 • wyeliminowanie myślenia i działania odcinkowego na rzecz rozwiązań całościowych  i stałej gotowości do wdrażania innowacji technicznych i organizacyjnych.

STRATEGIE  LOGISTYCZNE

Współczesna logistyka oparta jest na bazie strategii działania. Można wyróżnić dwie grupy strategii logistycznych, tj.:

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw.
 • Skracanie cykli czasowych.

Strategia zarządzania łańcuchem dostaw polega na włączeniu do zarządzania przepływami dostawców i odbiorców, budowie powiązań kooperacyjnych, między nimi w celu zapewnienia korzyści obu stronom.

Strategia skracania cykli  zakłada wyścig z czasem, a obejmuje skracanie trzech rodzajów cykli:

 • cyklu przyjęcia i realizacji zamówienia;
 • cyklu od przyjęcia surowca do dostawy gotowego produktu;
 • cyklu wprowadzania nowego produktu na rynek.

W obrębie wymienionych grup znajdują się następujące strategie logistyczne:

 1. Tradycyjne ujęcie łańcucha dostaw – polega na niezależnym zarządzaniu kolejnymi ogniwami łańcucha  i utrzymywanie zapasów na poziomie wynikającym z obserwacji zużycia.
 2. Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP I) – oznacza:
  1. utrzymywanie głównych zapasów na poziomie wynikającym   z zapotrzebowania niezależnego, a także zarządzanie zapotrzebowaniem zależnym.
 • Planowanie zasobów produkcyjnych (MRP II) – jest rozszerzeniem MRP I  o opracowanie planu biznesu, planowanie produkcji oraz planowane i bilansowanie zasobów wytwórczych.
 • Planowanie potrzeb / zasobów dystrybucji (DRP I / DRP II) – obejmuje:
 • ….
 • traktowanie łańcucha dostaw jako jednego systemu;
 • redukcję zapasów w łańcuchu;
 • Stosowanie prognoz długoterminowych na najniższym poziomie sieci ( w celu pokrycia zmienności popytu)  i na najwyższym poziomie sieci (w celu pokrycia wahań  w zapotrzebowaniu);
 • Możliwości połączenia systemu DRP z systemem MRP.
 1. Just – in – Time (dokładnie na czas) , której istotą jest równomierny przepływ materiału, zapewniający znaczne ograniczenie zapasów i praktyczne wyeliminowanie magazynów.
 2. Zarządzanie całym łańcuchem dostaw, czyli:
 3. wyroby „ssane” przez rynek;
 4. formy partnerstwa z dostawcami;
 5. integracja dystrybucji i produkcji;
 6. minimalizacja zapasów;
 7. elastyczność dla poprawy obsługi klienta.

UDZIAŁ  TRANSPORTU  W REALIZACJI STRATEGII LOGISTYCZNEJ

Koszty transportowe stanowią znaczny udział kosztów globalnych w przedsiębiorstwie, dlatego też należy uważnie określić jakimi środkami będziemy transportować, również określić potrzeby przewozowe.

Potrzeby przewozowe związane są z konkretnymi towarami. Decydujący wpływ na charakter potrzeb mają:

 1. podatność transportowa przemieszczanych ładunków – stopień odporności n warunki   i skutki transportu:
 2. naturalna podatność transportowa – odporność wynikająca z fizycznych, chemicznych oraz biologicznych cech i właściwości przewożonych warunków
 3. techniczna podatność transportowa – odporność na warunki i skutki przemieszczania wynikające z ich wielkości, kształtu i przestrzenności,
 4. ekonomiczna podatność transportowa – określona przez wartość przewożonych produktów (większa wartość wpływa na troskliwszą opiekę)
 5. odległość przestrzenna dzieląca punkty wysyłki i przeznaczenia przemieszczanych produktów, rozpatrzenie w dwóch aspektach:przestrzenne położenie tych punktów względem siebie,ich położenie względem dróg transportowych.
 6. charaktery potrzeby pierwotnej wywołującej daną potrzebę przewozową.

Wybór gałęzi transportu i przewoźnika – strategiczna decyzja podejmowana przez menadżerów

Gałąź Oferowane korzyści Ograniczenia
Transport kolejowy Zdolność do przewozów masowych Niskie stawki przewozowe Dość rozległa sieć połączeń kolejowych Dobry czas transportu Specjalistyczny tabor Średnie i duże odległości Niskie bezpieczeństwo przewozu ładunków wrażliwych
Transport samochodowy Najlepsza dostępność przestrzenna Najkorzystniejsze dostosowanie dróg Dobry czas transportu Najlepsze możliwości dowozu Wysokie koszty przemieszczania
Transport morski Masowe przewozy ładunków Światowy zasięg Najkorzystniejsze ceny przewozu na dużych odległościach Niskie bezpieczeństwo ładunków wrażliwych na wilgotność Niewielka prędkość Konieczność wykorzystywania usług dowozowo- odwodowych (niska dostępność)
Transport wodny śródlądowy Masowe przewozy Niskie ceny przewozowe Długi czas dostawy Słaba dostępność Niskie bezpieczeństwo (wilgoć, przeładunki)
Transport przesyłowy Zdolność do masowych przewozów produktów płynnych Niskie koszty przemieszczania Szybki czas transportu Słaba dostępność przestrzenna
Transport lotniczy Niewielkie partie produktu w bardzo szybkim czasie Wysokie bezpieczeństwo Wykorzystywanie usług dowozowo- odwozowych Wysokie koszty
Transport kombinowany Kombinowana oferta przewozowa łącząca wszystkie korzyści Możliwość obniżenia kosztów Zwiększenie elastyczności dostaw.

Transport własny przedsiębiorstwa – może uzupełniać bądź zastąpić transport publicznych (ogranicza się zazwyczaj do własnego taboru samochodowego).

Używanie własnego taboru uzasadnione może być:

 • porównawcza analiza kosztów przemawiająca za wykorzystaniem własnego transportu,
  • zapotrzebowanie na specjalne formy przewozu,
  • specyficzna potrzeba menedżerskiej kontroli planowania przewozów,
  • użycie pojazdów dostawczych do celów sprzedaży lub promocji.

Wiele dużych przedsiębiorstw przekształca swe floty transportowe w wydzielone jednostki. Można wykorzystać własny transport:

 • ścisłego wykorzystanie taboru do wspierania działalności własnego przedsiębiorstwa (bez usług na zewnątrz),
  • wydzielenie jako odrębnej jednostki rozrachunkowej wewnątrz przedsiębiorstwa, wszystkie działy na zasadach odpłatności,
  • przekształcenie prywatnego taboru świadczącego usługi odpłatne na rzecz własnego i innych przedsiębiorstw.

Decyzja o wykorzystaniu transportu to decyzja „make-or-buy”. Przed zakupem własnego taboru należy rozpatrzyć koszty związane z taborem, kierowcami, konserwacją.

[rt_reading_time label=”Reading Time:” postfix=”minutes” postfix_singular=”minute”]

Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!
Skip to content