Zrządzania produkcją

4 min


0
Udostępnij

Cykl produkcyjny – czas pomiędzy rozpoczęciem i zakończeniem procesu produkcyjnego danego wyrobu, podczas którego materiał wyjściowy przechodzi kolejno przez wszystkie operacje produkcyjne i jest przekształcany w wyrób gotowy. Najczęściej określany jest w godzinach, ale może też być wyrażony w minutach, dniach, miesiącach czy nawet latach.

Cyklogram – graficzne przedstawienie przebiegu procesu produkcyjnego wyrobu, ujętego w normach czasowych.

Forma organizacji produkcji – sposób powiązania stanowisk roboczych operacjami technologicznymi w procesie produkcyjnym określonych wyrobów.

Gospodarka materiałowa, gospodarka materiałami – proces obrotu materiałami w przedsiębiorstwie związany z nabywaniem, transportem, magazynowaniem, manipulacją i wydawaniem materiałów do produkcji oraz organizacją przepływu materiałów między poszczególnymi komórkami przedsiębiorstwa.

Harmonogram produkcji – graficzne przedstawienie planu produkcji zawierające terminy i liczby wytwarzania serii wyrobu gotowego, z uwzględnieniem posiadanego potencjału produkcyjnego.

Informacja faktograficzna – informacja odwzorująca wyróżnione stany obiektów, procesów lub zdarzeń.

Informacja techniczna – informacja odnosząca się do obiektów technicznych, np. wyrobów, surowców, maszyn, budowli, procesu technologicznego, w której wyróżnić można szereg cech o charakterze parametrów technicznych, ilościowych, jakościowych i prawno- organizacyjnych.

Informacja techniczno-ekonomiczna – informacja odnosząca się do obiektów technicznych, których cechami są charakterystyki ekonomiczne, np. cena produktu, naliczony podatek od towarów i usług (VAT), ekonomiczna norma zużycia, poziom kwalifikacji pracowników.

Informacje ekonomiczne – informacje, których obiektami są kategorie ekonomiczne, a cechami mierniki kategorii ekonomicznych mierzone na tych obiektach.

Infrastruktura logistyczna procesów produkcyjnych – urządzenia, budynki, obiekty usługowe i ich wyposażenie, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Infrastruktura transportu wewnętrznego  – ogół urządzeń transportu technologicznego i urządzeń pomocniczych, umożlwiających przemieszczanie produktów w procesach produkcyjnych oraz procesach magazynowania, realizowanych w ramach procesów logistycznych.

Koszty logistyczne – występujące w przedsiębiorstwie koszty wynikające z planowania, organizowania, realizacji i kontroli procesów logistycznych, do których zaliczamy m.in.: magazynowanie, transport, zarządzanie zapasami, opracowanie zamówień klientów.

Logistyczny system informacyjny – zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych elementów : ludzi, sprzętu i procedur, zapewniający organom zarządzania logistyką przedsiębiorstwa odpowiednie informacje niezbędne do planowania, realizacji  i kontrolowania działalności logistycznej.

Łańcuch logistyczny – łańcuch transportowo-magazynowy, który stanowi połączenie punktów magazynowych i przeładunkowych z drogami przewozu towarów.

Magazyn – komórka organizacyjna lub miejsce składowania zasobów przedsiębiorstwa przeznaczonych do produkcji, będących w toku trwania procesu produkcyjnego lub stanowiących wyroby finalne.

Partia produkcyjna  – zbiór wszystkich prostych, wykonywanych na stanowisku roboczym przy jednorazowym nakładzie czasu przygotowawczego i zakończeniowego.

Pierwotne źródła informacji  – wyniki badań lub inne materiały analityczne bądź opisowe dotyczące danego zjawiska, mające ułatwić kierownictwu podjęcie właściwej decyzji.

Proces logistyczny – uporządkowany chronologicznie ciąg czynności, który wspomaga procesy przedsiębiorstwa. Każdy z nich ma początek , koniec oraz cel, do którego został powołany. Efektem takiego procesu jest usługa logistyczna. Proces logistyczny związany jest z przepływem materiałów oraz informacji od dostawców do utylizacji odpadów.

Proces transportowy – powiązane ze sobą czynności do których zaliczamy: przygotowanie danego ładunku do przewozu, transport, obsługę prawną  i finansową tego procesu oraz ocenę kosztów jego przebiegu.

Produkcja – wytwarzanie, w wyniku którego powstają nowe wartości użytkowe.

Reengineering – zespół działań, którego celem jest przeorientowanie przedsiębiorstwa z działalności funkcjonalnej na procesową oraz zwiększenie efektywności pracy.

Równoległy przebieg partii detali – polega na tym, że poszczególne wyroby przekazywane są na następne stanowisko natychmiast po wykonaniu operacji poprzedniej na pierwszym wyrobie lub pierwszej partii transportowej.

System Kanban – narzędzie systemu just in time, który zarządza dostawami w zależności od tego, kiedy i ile materiałów ma być dostarczonych.

System logistyczny – zintegrowany i zorganizowany celowo w obszarze danego układu gospodarczego przepływ materiałów i wyrobów gotowych.

System wytwórczy – układ materialny tak zaprojektowany i eksploatowany przez człowieka, żeby służył do wytwarzania określonych produktów, wyrobów lub usług.

Szeregwo-równoległy przebieg partii detali – system, w którym kolejna operacja dla tej samej partii produkcyjnej rozpoczyna się przed zakończeniem operacji poprzedniej.

Szeregowy przebieg partii produkcyjnej detali – system, w którym następna operacja technologiczna rozpoczyna się po zakończeniu operacji poprzedniej dla wszystkich sztuk w partii obróbczej.

Transport bliski (wewnętrzny) – transport odbywający się na terenie danego zakładu lub magazynu.

Transport intermodalny – przewóz, który wykorzystuje więcej niż jeden rodzaj transportu, a jego główną cechą jest użycie tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego, bez przeładunku towaru na całej trasie.

Transport kombinowany – transport, który wykorzystuje więcej niż jeden rodzaj transportu (np. morski i kołowy).

Transport multimodalny – transport towarów wykorzystujący więcej niż jeden środek różnych gałęzi transportu, odbywający się przez terytorium przynajmniej dwóch państw na podstawie jednej umowy przewozowej.

Transport – zespół czynności polegających na przemieszczaniu surowców, materiałów, półwyrobów, wyrobów gotowych i ludzi biorących udział w procesie produkcyjnym przy użyciu urządzeń technicznych.

Typ organizacji produkcji – system organizacji produkcji na stanowiskach roboczych obejmujący zespół stosowanych środków i metod produkcji wyrobów, określany przez stopień specjalizacji poszczególnych stanowisk.

Typ produkcji jednostkowej – niepowtarzająca się produkcja wyrobów wytwarzanych w liczbie jednej lub kilku sztuk.

Typ produkcji seryjnej – produkcja okresowo powtarzających się partii różnorodnych wyrobów.

Wąskie gardło – ogniwo, które w danym ciągu technologicznym ma najmniejszą zdolność produkcyjną i limituje wielkość produkcji, jaką może wytarzać cały łańcuch powiązanych ze sobą stanowisk.

Wtórne źródła informacji – wewnętrzne systemy informacyjne, z których pobierana jest informacja do danego procesu informacyjnego.

Zapasy – wartość lub ilość surowców, komponentów , dóbr użytkowych, półproduktów i wyrobów gotowych, które są przechowywane lub składowane w celu zużycia w razie zaistnienia potrzeby.

 

B. Liwsowski, R.Kozłowski “Podstawowe zagadnienia z zarządzania produkcją , Oficyna Ekonomiczna, Kraków

 

 


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!
Skip to content