0
Udostępnij

ANALIZA TRANSPORTU

Jakie czynniki z makrootoczenia mają najsilniejszy wpływ na aktualne rozwiązania  w obszarze transportu?

Jakie czynniki z mikrootoczenia konkurencyjnego mają decydujący wpływ na aktualne rozwiązania w obszarze transportu?

W każdej ze sfer określić czynniki, trendy, zjawiska, których wystąpienie w przyszłości, dla której budujemy strategię transportową, będzie miało istotne znaczenie dla sposobu działania firmy na rynku zaopatrzeniowo-dystrybucyjnym.

Dokonać oceny czynników, trendów, zjawisk w dwóch wymiarach:

 • przewidywanego wpływu danego czynnika, trendu, zjawiska na aktualne i przyszłe rozwiązania transportowe w firmie,
 • przewidywanego prawdopodobieństwa wystąpienia trzech charakterystycznych tendencji do zmian każdego procesu.

Każdemu analizowanemu zjawisku przypisać trzy potencjalne możliwości:

 • wzrostową,
 • stabilizacyjną,
 • spadkową.

Określić potencjalną negatywną lub pozytywną siłę wpływu zjawiska i prawdopodobieństwo jego wystąpienia.

Przyjąć skalę oceniania potencjalnej negatywnej / pozytywnej siły wpływu czynnika od –5 do +5 punktów wg wzorca:

Siła oddziaływania negatywnegoSiła oddziaływania pozytywnego
-5-4-3-2-1+1+2+3+4+5
Bardzo dużaDużaŚredniaMałaBardzo małaBardzo małaMałaŚredniaDużaBardzo duża

SCENARIUSZE – TWORZENIE SCENARIUSZA ORGANIZACJI TRANSPORTU

 1. Optymistyczny – w poszczególnych sferach dla każdego procesu otoczenia wybrać jeden trend, który ma największy pozytywny wpływ na organizację transportu w firmie.Pesymistyczny – w poszczególnych sferach dla każdego procesu otoczenia wybrać ten trend, który ma największy negatywny wpływ na organizację transportu w firmie.Najbardziej prawdopodobny – w poszczególnych sferach dla każdego procesu otoczenia wybrać ten trend, którego wystąpienie i wypływ na organizację transportu ocenia się jako najbardziej prawdopodobny.
TWORZENIE, OCENA I WYBÓR WARIANTÓW ROZWIĄZAŃ W OBSZARZE TRANSPORTU
 • ocenić każdy wariant, biorąc pod uwagę: koszty realizacji celu, możliwości realizacji, czas realizacji, ewentualne skutki negatywne,
 • wybrać wariant charakteryzujący się najwyższą oceną (wyeliminować wariant / warianty charakteryzujące się najniższą oceną).

KRYTERIA OCENY WARIANTU

 KRYTERIA 
Warianty rozwiązań    Koszty realizacji celu  Możliwości realizacji  Czas  Ewentualne skutki negatywne    Ocena wariantu  
  MAKE    X    X    X  X    X  
BUY  X  X  X  X  X  
MAKE / BUYXXXXX

PUNTKOWA OCENA KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW SUKCESU

Lp.  KCSWaga 1-5  Ocena 1-5  Wartość ważona  
1  np. obniżenie kosztów transportu o x%  X  X  X  
2  np. szybsze dostawy  X  X  X  
3  np. lepsza obsługa jakościowa rynku  X  X  X  
4InneXXX
Łączna ocenaXXX

OCENA KCS – SPORZĄDŹ POMOCNICZĄ LISTĘ KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW SUKCESU

 • nadaj każdemu z czynników wagę od 1-5,
 • zastanów się, czy w obszarze transportu poszczególne czynniki są słabą czy mocną stroną i nadaj im wartość punktową,
 • pomnóż wartości czynników przez wagi i zsumuj,
 • przygotuj zestawienie słabych stron sfery transportowej firmy,
 • za pomocą tego samego schematu dokonaj oceny swoich najważniejszych konkurentów  i zrób listę rankingową firm sektora – od najlepszego (mającego największą liczbę punktów) do najgorszego,
 • zastanów się, jakie informacje potrzebne do budowy strategii konkurencyjnej daje to zestawienie.

SWOT – wywodzi się z koncepcji analizy pola sił Lewina, która zakładała, że:

 1. czynniki kształtujące zmiany w organizacji dzieli się na sprzyjające i nie sprzyjające zmianom,
 2. wśród tych dwóch grup istnieją zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne,
 3. każdy czynnik musi zostać poddany ocenie grupowej, która prowadzi do ustalenia:
 4. siły i kierunku wpływu poszczególnych elementów otoczenia na  organizację transportu,
 5. stopnia trudności sytuacji transportowej firmy,
 6. oceny stanu transportu: podział na mocne i słabe strony,
 7. pola swobody manewru w zakresie słabych i mocnych stron,
 8. możliwości pokonania trudności.

ANALIZA SWOT – sporządź listę mocnych i słabych stron firmy, a także listę szans i zagrożeń w otoczeniu organizacji, przydatnych do ukierunkowania poszukiwań strategicznych czynników sukcesu w obszarze transportu firmy oraz które mogą być pomocne przy określaniu dopuszczalnych kombinacji działań (strategii) transportowych.

Analiza SWOT w odniesieniu do transportu zewnętrznego firmy oznacza następujące postępowanie:

 • określenie silnych i słabych stron gospodarki transportowej,
 • znalezienie w otoczeniu zewnętrznym możliwości dla  rozwoju własnej bazy transportowej oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń,
 • określenie dopuszczalnych kombinacji działań (strategii) transportowych wykorzystujących mocne strony oraz okazje, a jednocześnie nie angażującej słanych stron oraz unikanie zagrożeń,
 • ocena dopasowania poszczególnych kombinacji rozwiązań transportowych oraz ich efektywności,
 • wybór strategii transportowej, charakteryzującej się najlepszym dopasowaniem do istniejących i przewidywanych warunków działania firmy.

ANALIZA SWOT

 Lista mocnych stron                    w obszarze transportu (S) dobre powiązania z dostawcami i odbiorcami,nowoczesny tabor transp.dobrze przygotowana kadraLista słabych stron w obszarze transportu (W) słaba jakość usług transp.Słabo rozwinięta sieć sprzedaży,brak badań rynku
Lista szans w otoczeniu (O) umiarkowana rywalizacja w sektorze,powolna stabilizacja gosp. Kraju,prywatyzacja firm      SO: strategia maxi – mini        WO: strategia mini – maxi    
Lista zagrożeń w otoczeniu (T) rosnąca konkurencja,zwiększone wymagania klienta,wzrost ceny paliw                  i energii.    ST: strategia Maxi – mini        WT: strategia Mini – mini    

ANALIZA SWOT


Sytuacja ST
  Strategia Maxi – mini
źródłem trudności rozwojowych firmy jest niekorzystny układ warunków zewnętrznych,konieczne jest przeciwstawienie dużego potencjału wewnętrznego wobec słabych stron.Np. (w warunkach kurczącego się popytu na usługi transportowe silna firma może wybrać strategię eliminowania z rynku lub wykupienia jednego z konkurentów i przejęcia jego udziałów rynkowych.
  Sytuacja WT   Strategia Mini – minifirma pozbawiona jest szans rozwojowych,potencjał zmian jest niewielki,brak jest istotnych mocnych stron, które można by przeciwstawić zagrożeniom,strategia sprowadza się w wersji pesymistycznej do likwidacji, a w optymistycznej do starań o przetrwanie, lub alians strategiczny.
  Sytuacja SO   Strategia Maxi – maxiwewnątrz przedsiębiorstwa przeważają mocne strony,w otoczeniu przeważają szanse,strategia silnej ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju.Np. (firma dysponująca nowoczesną technologią i dużym potencjałem transportowym, może przy dynamicznie wzrastającym rynku jednocześnie inwestować w nowe śr.tranp. i zdobywać nowe segmenty rynku.
    Sytuacja WO   Strategia Mini – maxiprzewaga słabych stron nad mocnymi,strategia powinna polegać na wykorzystaniu  szans, przy jednoczesnym zmniejszaniu niedociągnięć wewnętrznych,np. (firma będąca w słabej sytuacji finansowej dąży do zawarcia aliansu strategicznego z innym przedsiębiorstwem w celu wykorzystania szans związanych z otwieraniem się nowych rynków zbytu.

Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!
Skip to content