2
Udostępnij

 ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ SPEDYCYJNĄ

 1. CZYNNOŚCI W SPEDYCJI.

Spedytorem jest ten, kto na własny rachunek, ale na zlecenie osoby trzeciej, dokonuje transakcji dotyczących:

 • przyjęcia i nadania towaru,
 • ważenia, pobierania próbek i kontroli ładunku oraz składowania,
 • ubezpieczeń transportowych,
 • przewożenia,
 • deklaracji celnych,
 • opakowania i gromadzenia towarów,
 • rozliczeń i zapłaty,
 • dokonywania wszystkich formalności, a także wszelkich usług związanych                        z transportem  (np. ustalanie taryf i sposobów przewozu).
 1. UPRAWNIENIA SPEDYTORA:
 • prawo do wynagrodzenia za wykonywanie usługi,
 • prawo odmowy przyjęcia zlecenia w przypadkach określonych przepisami regulaminu,
 • prawo do pobierania opłat wynikających z kar umownych określonych regulaminem lub stałą umową,
 • prawo dochodzenia roszczeń w stosunku do usługobiorcy po wyczerpaniu drogi reklamacji,
 • prawo dochodzenia roszczeń zwrotnych od przewoźników i dalszych spedytorów,
 • prawo żądania od zleceniodawców wystawienia i potwierdzenia odpowiednich dokumentów przewozowych,
 • prawo odmowy przyjęcia do przewozu przesyłki nie opakowanej, niedostatecznie opakowanej lub uszkodzonej,
 • prawo sprawdzania zgodności stanu i ciężaru przesyłki z dokumentem przewozowym,
 • prawo przedłożenia dowodów na okoliczność braku winy przy szkodach, którym spedytor nie mógł zapobiec mimo dołożenia należytej staranności,
 • prawo łączenia przesyłek różnych zleceniodawców zleceniodawców celu zorganizowania zbiorowego przewozu.
 1. OBOWIĄZKI SPEDYTORA:
 • przyjmowanie zleconych usług, jeżeli ni stoją na przeszkodzie okoliczności wymienione  w przepisach przewozowych,
 • należyte wykonanie przyjętego zlecenia,
 • dostarczenie przesyłki w stanie nie pogorszonym do miejsca przeznaczenia,
 • zachowanie terminu dostawy przesyłki,
 • protokolarne ustalanie szkody w przesyłce,
 • zabezpieczenie zleceniodawcy wszelkich dowodów dających mu możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń wobec przewoźników i innych spedytorów,
 • wykonanie dodatkowych czynności zgodnie ze zleceniem,
 • podjęcie starań w celu uzyskania zwrotu na rzecz zleceniodawcy niesłusznie lub nadmiernie pobranych opłat z tytułu przewoźnego lub innych opłat,
 • terminowe załatwianie wniesionych reklamacji,
 • przedstawienie zleceniodawcy rachunku za wykonanie usługi z wyszczególnieniem udokumentowanych kwot wyłożonych za zleceniodawcę.
 1. UMOWA SPEDYCJI.

Przez umowę spedycji – spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z przewozem.

Spedytor może występować w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie.

 1. UMOWA PRZEWOZU I UMOWA SPEDYCJI.

Umowy jednorazowe – zawierane tylko na wykonanie zleconej pojedynczej usługi – zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przesyłki do przewozu i wydania nadawcy wtórnika dokumentu przewozowego, a ulega rozwiązaniu z chwilą wydania przesyłki odbiorcy bez zastrzeżeń wraz z listem przewozowym i uregulowaniu wszelkich należności taryfowych na wykonaną usługę.

Umowy stałe  – zawierane na wykonywanie różnych usług w wyznaczonym czasie – zawiera pewne uściślenia określone postanowieniami szczególnymi, które z mocy obowiązujących przepisów mogą być regulowane wolą stron – szczegółowe warunki współpracy firmy z usługobiorcą w zakresie sposobu wykonywania usług, należności, ustalania odszkodowań, sposobu dokonywania rozliczeń, itp.

Umowy wykonywane na zasadzie wyłączności – spedytor  jako wyłączny wykonawca upoważniony przez zleceniodawcę, dzieląc w jego imieniu lub w imieniu własnym, wykonuje wszystkie określone w umowie zadania w zakresie obsługi transportowo-spedycyjnej swego klienta.

W przeszłości: dwa zasadnicze rodzaje umów stałych wykonywanych na zasadzie wyłączności:

– umowy o kompleksową obsługę przewozowo-spedycyjną,

– umowy na usługi objęte wyłącznością nakazaną przepisami administracyjnymi.

Umowa o kompleksową obsługę przewozowo- spedycyjną.

Zasadniczym celem wykonywania tego typu usługi jest odciążenie klienta od tych zadań, które jako nie związane bezpośrednio z jego działalnością statutową są wykonywane przez niego kosztem wyższych nakładów niż powołane do tych celów fachowe przedsiębiorstwo.

Warunki podstawowe:

 • Rozporządzenie takimi środkami, które zapewnią prawidłowe wykonanie przyjętych (kompleksowych) zadań,
 • Dokładne rozpoznanie rodzaju i wielkości zadań transportowych oraz warunków lokalnych u klienta.
 1. ZLECENIE SPEDYCYJNE.

Treść zlecenia spedycyjnego konkretyzuje zadania spedytora:

 • Zlecenie należy złożyć odpowiednio przed wykonaniem usługi spedycyjnej- spedytor musi mieć czas na zorganizowanie wykonywania usługi w określonym terminie i zakresie,
 • Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć wszelkie dokumenty i informacje związane ze zleconą usługą, a także ustalić w czyim imieniu usługi będą wykonywane ( w imieniu własnym spedytora, czy też w imieniu klienta).

Gdy spedytor wykonuje czynności w imieniu własnym – wówczas jego sytuacja prawna ma charakter zastępstwa pośredniego; w takich przypadkach spedytor sam staje się podmiotem praw i obowiązków wynikających z wykonywanych przez siebie czynności prawnych, a więc sam zawiera umowę przewozu wystawiając list przewozowy na nadaną przez siebie przesyłkę figurując w nim jako nadawca przesyłki.

Gdy spedytor działa w imieniu dającego zlecenie –  występuje w charakterze pełnomocnika zleceniodawcy i zawierając umowę przewozu nie nabywa praw i obowiązków swego klienta wynikających z umowy przewozu.

W liści przewozowym nadawcą jest zleceniodawca a nie spedytor, aczkolwiek formalności związane z umową przewozu dokonane zostały przez spedytora na zlecenie i rachunek klienta.

 1. OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA.

Podstawowym obowiązkiem przewoźnika jest przemieszczanie przesyłki z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia oraz wydanie jej osobie wskazanej przez wysyłającego jako odbiorca, a przynajmniej postawienie mu jej do dyspozycji:

 • w całości,
 • w stanie nie pogorszonym,
 • we właściwym terminie.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA.

Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej przewoźnika:

 • fakt powstania szkody,
 • związek przyczynowy między powstaniem szkody a działaniem lub zaniechaniem osoby odpowiedzialnej,
 • wina osoby odpowiedzialnej, i to nie tylko wina umyślna, lecz także polegająca na niedołożeniu należytej staranności.

PROJEKT DO REALIZACJI

 


Like it? Share with your friends!

2
admin

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!
Skip to content