4

Ważniejsze skróty wykorzystywane w logistyce:

ABC (Activity Based Costing) – metoda rachunku kosztów, oparta na ich zróżnicowaniu
ADC (Automatic Data Capture) – automatyczne gromadzenie danych
APICS (American Production and Inventory Control Society) – Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Sterowania Produkcją i Zapasami (ustaliło standard systemów MRP i ERP)
APS (Advanced Planning and Scheduling) – wyrafinowane narzędzia planistyczne
BM (Benchmarking) – porównywanie wydajności w ramach przedsiębiorstwa i poza nim
BOM (Bill of Materials) – moduł ERP „zarządzania strukturami materiałowymi”
BOS (Blue Ocean Strategy) – strategia innowacyjna, której celem jest koncentrowanie się na wytwarzaniu nowych wartości dla klientów
BPR (Business Process Reengineering) – reinżynieria procesów biznesu
CAA (Computer Aided Administration) – komputerowe wspomaganie prac biurowych
CAD (Computer Aided Design) – komputerowe wspomaganie projektowania
CAE (Computer Aided Engineering) – komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
CAM (Computer Aided Manufacturing) – komputerowo wspomagane wytwarzanie
CAQ (Computer Aided Quality) – komputerowo wspomagane zarządzanie przez jakość
CAP (Computer Aided Planning) – komputerowo wspomagane planowanie
CAPP (Computer Aided ProductionPlanning) – komputerowo wspomagane planowanie produkcji
CAS (Computer Aided Simulation) – symulacja komputerowa
CE (Concurrent Engineering) – projektowanie współbieżne
CLS (Concurrent Logistics System) – system logistyczny, oparty o ERP, z wykorzystaniem wszystkich możliwości komunikacji z klientem
CIM (Computer Integrated Manufacturing) – komputerowo zintegrowane wytwarzanie
CNC (Computer Numerical Control) – sterowanie komputerowe maszyn i obrabiarek
CRM (Customers Relationship Management) – system do zarządzania relacjami z klientem
CPM (Critical Path Method) – metoda ścieżki krytycznej przy metodach sieciowych
CRP (Capacity Requirement Planning) – moduł ERP „planowanie zdolności produkcyjnych”
CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) – technika wspólnego planowania, prognozowania i uzupełniania
DB (Date Base) – baza danych
DEM (Demand Management) – moduł ERP „zarządzanie popytem”
DOE (Design of Experiments) – metoda projektowania doświadczeń
DRM (Demand Relationship Management) – moduł ERP „prognozowanie popytu”
DRP (Distibution Resource Planning) – moduł ERP „planowanie zasobów dystrybucyjnych”
DSS (Decision Support Systems) – system wspomagający podejmowanie decyzji
DWH (Data Warehouse) – hurtownia danych (zbiory danych zorientowanych tematycznie)
EAN (European Article Numbering) – zbiór maszynowego zapisu i kodowania (kody kreskowe)
ECR (Efficement Customers Response) – system efektywnej obsługi klienta
EDI (Electronics Data Interchange) – system wymiany dokumentów drogą elektroniczną
EDM (Engineering Data Management) – zarządzanie danymi w wytwarzaniu
EIS (Executive Information Systems) – system dostarczania wyższemu kierownictwu raportów
ERM (Enterpricse Relationship Management) – system zarządzania relacjami z otoczeniem
ERP (Enterpricse Resource Planning) – rozbudowany funkcjonalnie system informatyczny, obejmujący całość procesów produkcji, dystrybucji i finansów.
ERP II (Enterpricse and Relationship Processing Resource) – rozbudowa ERP o moduły: zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) relacjami klientami (CRM) i dostawcami (SRM).
ES (Expert System) – system ekspercki
EOQ (Economic Order Quantity) – ekonomiczna wielkość zamówienia
FMS (Flexible Manufacturing System) – elastyczny system wytwarzania
GPS (Global Positioning System) – system nawigacji satelitarnej
GIS (Geographic Information Systems) – system informacji geograficznej
HMI (Human Machine Interface) – system zapewniający bezpośredni kontakt operatora z maszyną
IC (Inventory Control) – system zarządzania stanem magazynów (zapasów)
I/OC (Input/Output Control) – moduł ERP „sterowanie stanowiskiem roboczym”
INV (Inventory Transation System) – moduł ERP „transakcje strumienia materiałowego”
JIT (Just In Time) – metoda zarządzania logistycznego, oparta na zasadzie „dokładnie na czas”
KANBAN (Visual Process Control) – wizualna karta do sterowania zapasami w systemie JIT
KBS (Knowledge Based Systems) – systemy oparte na bazach wiedzy
LAN (Local Area Network) – lokalna sieć komputerowa
LM (Lean Management) – zarządzanie wyszczuplające, uproszczenie wszystkich przepływów
LRP (Logistics Resource Planning) – planowanie potrzeb logistycznych
LP (Lean Production) – odchudzona produkcja (optymalna)
MES (Manufacturing Execution System) – system do nadzoru wykonania produkcji
MIS (Management Information Systems) – moduł ERP „system informowania kierownictwa”
MPS (Master Production Scheduling) – moduł ERP “harmonogramowanie spływu produkcji”
MRP I (Material Requirements Planning) – planowanie potrzeb materiałowych
MRP II (Manufacturing Resource Planning) – planowanie zasobów produkcyjnych (MRP I rozszerzone o planowanie produkcji, finanse, kadry i marketing).
MRP III (Money Resource Planning) – zintegrowany system MRP II, rozszerzony o controlling, rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą.
MSI (Management Information Systems) – magazynowy system informatyczny
NPV (Net Present Value) – dynamiczne kryterium decyzyjne
OAS (Office Automation Systems) – systemy informatyczne do prac biurowych
PERT (Program Evaluation and Review Technique) – deterministyczna metoda planowania i kontroli projektu.
PDM (Product Data Management) – zarządzanie danymi produktu
PMS (Performance mesaurement System) – system pomiaru wyników (zbiór miar)
PPC (Production Planning and Control) – planowanie i sterowanie produkcją
PUR (Purchasing) – moduł ERP „zakupy materiałowe”
QR (Quick Response) – metoda maksymalizacji efektywności łańcucha dostaw
QFD (QualityFunction Deployment) – rozwinięcie funkcji jakości („dom jakości”)
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) – system do zbierania danych z produkcji i ich wizualizacji.
SCC (Supply Chain Costing) – rachunek kosztów łańcucha dostaw
SCE (Supply Chain Execution) – analiza danych w celu wyznaczenia przewidywanego popytu
SCM (Supply Chain Management) – system zarządzania łańcuchem dostaw
SCP (Supply Chain Planing) – oprogramowanie do planowania łańcucha dostaw
SFC (Shop Floor Control) – moduł ERP „sterowanie warsztatem produkcyjnym”
SOP (Sales and Operation Planning) – moduł ERP „planowanie sprzedaży”
SPC (Statistic Process Control) – zbiór technik do statystycznego sterowania procesem
SRS (Scheduled Recceipt Subsystem ) – moduł ERP “sterowanie zleceniami”
TBM (Time Based Management) – logistyczna koncepcja całościowego zarządzania czasem
TPM (Total Productivity Management) – zapobiegawcza konserwacja środków pracy
TPS (Transaction Processing Systems) – systemy transakcyjne
TQM (Total Quality Management) – kompleksowe zarządzanie jakością
WMS (Warehouse Management System) – system do zarządzania procesami magazynowymi
VALSAT (Value Stream Analysis) – logistyczna aplikacja rozwinięcia funkcji jakości QFD
VM (Virtual Manufacturing) – wirtualne wytwarzanie
VMI (Vendor Managed Inventory) – optymalizacja funkcjonowania łańcucha dostaw w wyniku zarządzania zapasami producenta lub dystrybutora przez dostawcę.
ZSI – zintegrowane systemy informatyczne, opierające się na jednej,

zródło:  WPROWADZENIE DO LOGISTYKI – BRONISŁAW SŁOWIŃSKI

 • MRP Material Requirements Planning
 • MRP II Manufacturing Resource Planning
 • MRP III Money Resource Planning
 • ERP Enterprise Resource Planning
 • EAS Enterprise Application Suite
 • SCM Supply Chain Management
 • PPC Production Planning and Control
 • CRM Customer Relationship Management
 • HRMS Human Resources Management System
 • DSS Decision Suport Systems
 • CIS Corporate Information Systems
 • EIS Executive Information Systems
 • Niezależne programy dla każdego departamentu firmy.
 • 1960 Przy współpracy firm Case oraz IBM powstaje pierwszy system klasy MRP
 • 1972 Pięciu niemieckich inżynierów zakłada firmę SAP
 • 1976 Systemy klasy MRP stają się podstawą firm produkcyjnych
 • 1977 Początek korporacji Oracle
 • 1979 Oracle wprowadza na rynek komercyjną bazę danych SQL
 • 1980 Ewolucja MRP do MRP II
 • 1987 Powstaje firma PeopleSoft
 • 1988 American Production and Inventory Control Society (APICS) definiuje MRP II
 • 1988 Firma PeopleSoft wprowadza na rynek system typu HRMS
 • 1990 W rezultacie rozszerzenia MRP II powstaje ERP
 • 1999 SAP ze swoim R/3 jest największym dostawcą systemów ERP na świecie
 • 2000 Pojawienie się koncepcji EAS – zintegrowanych pakietów dla przedsiębiorstw
 • 2002 Analitycy firmy Gartner definiują standard ERP II
 • ….. c-commerce – globalna elektroniczna wymiana dokumentów…

Koncepcja MRP (Planowanie Potrzeb Materiałowych) w dużym stopniu zrewolucjonizowała zarządzanie w produkcji.

Zarządzanie przez MRP ma za zadanie obliczać dokładną ilość materiałów i terminarz dostaw w taki sposób, by sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty, uwzględniając więcej niż jedną fabrykę.

Główne cele MRP to:

 • Redukcja zapasów – chodzi tu o zapasy materiałowe i operacyjne, dzięki czemu zwiększa się płynność finansowa przedsiębiorstwa oraz czas rotacji kapitału
 • Dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów
 • Dokładne wyznaczenie kosztów produkcji
 • Lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazyny, możliwości wytwórcze)
 • Szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu
 • Kontrola poszczególnych etapów produkcji.

Schemat działania MRP

Harmonogram produkcji    [ MRP ] –   BOM  –  Stan zapasów oraz  harmonogram zapotrzebowania materiałowego

MRP II (Planowanie Zasobów Materiałowych) jest rozwinięciem MRP.

Według specyfikacji APICS z 1988 roku jest to kompleksowy system planowania procesu produkcyjnego, ułatwiający koordynowanie pracy korporacji.

Obejmuje takie sfery przedsiębiorstwa jak:

 • planowanie przedsięwzięć
 • planowanie produkcji
 • planowanie potrzeb materiałowych – MRP (Material Requirements Planning)
 • planowanie zdolności produkcyjnych – CRP (Capacity Requirements Planning).

Głównym celem systemów ERP (MRP III*) jest możliwie najpełniejsza i integracja wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwa, włącznie z najwyższymi.

ERP obejmuje całość procesów produkcji i dystrybucji, integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu. Informacje te są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji (dla systemów pracujących w trybie on-line).

Jednymi z najważniejszych wyróżników specyfikacji ERP jest zastosowanie opartych na ograniczeniach, dwukierunkowych mechanizmów optymalizujących planowanie oraz wbudowana w system możliwość elektronicznych połączeń w ramach łańcucha dostaw i sprzedaży.

* ERP może być spotykane w literaturze, również pod nazwą MRP III czyli Money Resource Planning
– Planowanie Zasobów Finansowych.

W ERP powszechnie stosowane są mechanizmy umożliwiające symulowanie różnorodnych posunięć i analizę ich skutków, także finansowych.
Pozwala to m.in. na dokładne zaplanowanie, przetestowanie i porównanie działań podejmowanych w ramach Business Process Re-Enginering (BPR) – sprawdzenia ich całkowitego efektu finansowego.

ERP obejmuje takie sfery przedsiębiorstwa jak:

 • obsługa klientów
 • produkcja
 • finanse i księgowość
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • integrację w ramach łańcucha logistycznego (SCM).

ERP II jest koncepcją znacznie rozszerzającą ERP.

Gartner Group definiuje ERP II jako strategię biznesową i zbiór specyficznych dla poszczególnych branż aplikacji, które są wartościowe dla klientów i akcjonariuszy poprzez umożliwienie i optymalizację operacji oraz procesów finansowych zarówno wewnątrz firmy, jak i między firmami partnerskimi. ERP II ma się stać podstawowym środkiem do zwiększenia efektywności zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

ERP II wprowadza następujące zmiany (w stosunku do ERP):

 • otwartość systemu, zewnętrzne połączenia za pośrednictwem Internetu
 • współpraca z systemami innych przedsiębiorstw (np. dostawców) – B2B
 • funkcjonalność SCM (elektroniczna wymiana dokumentów w obrębie łańcucha dostaw)
 • wzbogacenie funkcji ERP/MRP II, takich jak planowanie produkcji, zarządzanie logistyką, zapasami magazynowymi itp. o możliwości elektronicznej wymiany ofert, zamówień, faktur itp.
 • podział działalności na domeny oraz rozszerzenie obszaru działania ERP II na sektory nieprodukcyjne (np. usługi).

Od ERP do ERP II:

ERP [ opytmalizacja przedsiębiorstw] rola ERP II  [ partycypacja w łańcuchu dostaw; c-commerce ]

ERP [ produkcja i dystrybucja ] domena ERP II  [ wszystkie sektory i segmenty]

ERP [ produkcja, sprzedaż i dystrybucja, procesy finansowe ] funkcje  ERP II  [ łączenie przemysłów, specyficzne procesy przemysłowe ]

ERP [ wewnętrzne, ukryte ]  procesy ERP II  [ zespoły połączone ]

ERP [ niesieciowa, zamknięta, monolityczna] architektura ERP II  [ bazująca na internecie, otwarta, komponetnowa ]

ERP [ wewnętrznie generowane i konsumowane] dane ERP II  [ publikowane wewnętrznie i zewnętrznie]

 


Like it? Share with your friends!

4

What's Your Reaction?

fun fun
1
fun
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
1
win
fail fail
1
fail
geeky geeky
0
geeky
love love
1
love
hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
wtf wtf
0
wtf
cute cute
0
cute
damn damn
0
damn
scary scary
0
scary
vomit vomit
1
vomit
love-2 love-2
0
love-2
admin

0 Comments

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format
Skip to content