8
Udostępnij

Ważniejsze skróty wykorzystywane w logistyce:

ABC (Activity Based Costing) – metoda rachunku kosztów, oparta na ich zróżnicowaniu
ADC (Automatic Data Capture) – automatyczne gromadzenie danych
APICS (American Production and Inventory Control Society) – Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Sterowania Produkcją i Zapasami (ustaliło standard systemów MRP i ERP)
APS (Advanced Planning and Scheduling) – wyrafinowane narzędzia planistyczne
BM (Benchmarking) – porównywanie wydajności w ramach przedsiębiorstwa i poza nim
BOM (Bill of Materials) – moduł ERP „zarządzania strukturami materiałowymi”
BOS (Blue Ocean Strategy) – strategia innowacyjna, której celem jest koncentrowanie się na wytwarzaniu nowych wartości dla klientów
BPR (Business Process Reengineering) – reinżynieria procesów biznesu
CAA (Computer Aided Administration) – komputerowe wspomaganie prac biurowych
CAD (Computer Aided Design) – komputerowe wspomaganie projektowania
CAE (Computer Aided Engineering) – komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
CAM (Computer Aided Manufacturing) – komputerowo wspomagane wytwarzanie
CAQ (Computer Aided Quality) – komputerowo wspomagane zarządzanie przez jakość
CAP (Computer Aided Planning) – komputerowo wspomagane planowanie
CAPP (Computer Aided ProductionPlanning) – komputerowo wspomagane planowanie produkcji
CAS (Computer Aided Simulation) – symulacja komputerowa
CE (Concurrent Engineering) – projektowanie współbieżne
CLS (Concurrent Logistics System) – system logistyczny, oparty o ERP, z wykorzystaniem wszystkich możliwości komunikacji z klientem
CIM (Computer Integrated Manufacturing) – komputerowo zintegrowane wytwarzanie
CNC (Computer Numerical Control) – sterowanie komputerowe maszyn i obrabiarek
CRM (Customers Relationship Management) – system do zarządzania relacjami z klientem
CPM (Critical Path Method) – metoda ścieżki krytycznej przy metodach sieciowych
CRP (Capacity Requirement Planning) – moduł ERP „planowanie zdolności produkcyjnych”
CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) – technika wspólnego planowania, prognozowania i uzupełniania
DB (Date Base) – baza danych
DEM (Demand Management) – moduł ERP „zarządzanie popytem”
DOE (Design of Experiments) – metoda projektowania doświadczeń
DRM (Demand Relationship Management) – moduł ERP „prognozowanie popytu”
DRP (Distibution Resource Planning) – moduł ERP „planowanie zasobów dystrybucyjnych”
DSS (Decision Support Systems) – system wspomagający podejmowanie decyzji
DWH (Data Warehouse) – hurtownia danych (zbiory danych zorientowanych tematycznie)
EAN (European Article Numbering) – zbiór maszynowego zapisu i kodowania (kody kreskowe)
ECR (Efficement Customers Response) – system efektywnej obsługi klienta
EDI (Electronics Data Interchange) – system wymiany dokumentów drogą elektroniczną
EDM (Engineering Data Management) – zarządzanie danymi w wytwarzaniu
EIS (Executive Information Systems) – system dostarczania wyższemu kierownictwu raportów
ERM (Enterpricse Relationship Management) – system zarządzania relacjami z otoczeniem
ERP (Enterpricse Resource Planning) – rozbudowany funkcjonalnie system informatyczny, obejmujący całość procesów produkcji, dystrybucji i finansów.
ERP II (Enterpricse and Relationship Processing Resource) – rozbudowa ERP o moduły: zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) relacjami klientami (CRM) i dostawcami (SRM).
ES (Expert System) – system ekspercki
EOQ (Economic Order Quantity) – ekonomiczna wielkość zamówienia
FMS (Flexible Manufacturing System) – elastyczny system wytwarzania
GPS (Global Positioning System) – system nawigacji satelitarnej
GIS (Geographic Information Systems) – system informacji geograficznej
HMI (Human Machine Interface) – system zapewniający bezpośredni kontakt operatora z maszyną
IC (Inventory Control) – system zarządzania stanem magazynów (zapasów)
I/OC (Input/Output Control) – moduł ERP „sterowanie stanowiskiem roboczym”
INV (Inventory Transation System) – moduł ERP „transakcje strumienia materiałowego”
JIT (Just In Time) – metoda zarządzania logistycznego, oparta na zasadzie „dokładnie na czas”
KANBAN (Visual Process Control) – wizualna karta do sterowania zapasami w systemie JIT
KBS (Knowledge Based Systems) – systemy oparte na bazach wiedzy
LAN (Local Area Network) – lokalna sieć komputerowa
LM (Lean Management) – zarządzanie wyszczuplające, uproszczenie wszystkich przepływów
LRP (Logistics Resource Planning) – planowanie potrzeb logistycznych
LP (Lean Production) – odchudzona produkcja (optymalna)
MES (Manufacturing Execution System) – system do nadzoru wykonania produkcji
MIS (Management Information Systems) – moduł ERP „system informowania kierownictwa”
MPS (Master Production Scheduling) – moduł ERP “harmonogramowanie spływu produkcji”
MRP I (Material Requirements Planning) – planowanie potrzeb materiałowych
MRP II (Manufacturing Resource Planning) – planowanie zasobów produkcyjnych (MRP I rozszerzone o planowanie produkcji, finanse, kadry i marketing).
MRP III (Money Resource Planning) – zintegrowany system MRP II, rozszerzony o controlling, rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą.
MSI (Management Information Systems) – magazynowy system informatyczny
NPV (Net Present Value) – dynamiczne kryterium decyzyjne
OAS (Office Automation Systems) – systemy informatyczne do prac biurowych
PERT (Program Evaluation and Review Technique) – deterministyczna metoda planowania i kontroli projektu.
PDM (Product Data Management) – zarządzanie danymi produktu
PMS (Performance mesaurement System) – system pomiaru wyników (zbiór miar)
PPC (Production Planning and Control) – planowanie i sterowanie produkcją
PUR (Purchasing) – moduł ERP „zakupy materiałowe”
QR (Quick Response) – metoda maksymalizacji efektywności łańcucha dostaw
QFD (QualityFunction Deployment) – rozwinięcie funkcji jakości („dom jakości”)
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) – system do zbierania danych z produkcji i ich wizualizacji.
SCC (Supply Chain Costing) – rachunek kosztów łańcucha dostaw
SCE (Supply Chain Execution) – analiza danych w celu wyznaczenia przewidywanego popytu
SCM (Supply Chain Management) – system zarządzania łańcuchem dostaw
SCP (Supply Chain Planing) – oprogramowanie do planowania łańcucha dostaw
SFC (Shop Floor Control) – moduł ERP „sterowanie warsztatem produkcyjnym”
SOP (Sales and Operation Planning) – moduł ERP „planowanie sprzedaży”
SPC (Statistic Process Control) – zbiór technik do statystycznego sterowania procesem
SRS (Scheduled Recceipt Subsystem ) – moduł ERP “sterowanie zleceniami”
TBM (Time Based Management) – logistyczna koncepcja całościowego zarządzania czasem
TPM (Total Productivity Management) – zapobiegawcza konserwacja środków pracy
TPS (Transaction Processing Systems) – systemy transakcyjne
TQM (Total Quality Management) – kompleksowe zarządzanie jakością
WMS (Warehouse Management System) – system do zarządzania procesami magazynowymi
VALSAT (Value Stream Analysis) – logistyczna aplikacja rozwinięcia funkcji jakości QFD
VM (Virtual Manufacturing) – wirtualne wytwarzanie
VMI (Vendor Managed Inventory) – optymalizacja funkcjonowania łańcucha dostaw w wyniku zarządzania zapasami producenta lub dystrybutora przez dostawcę.
ZSI – zintegrowane systemy informatyczne, opierające się na jednej,

zródło:  WPROWADZENIE DO LOGISTYKI – BRONISŁAW SŁOWIŃSKI

 • MRP Material Requirements Planning
 • MRP II Manufacturing Resource Planning
 • MRP III Money Resource Planning
 • ERP Enterprise Resource Planning
 • EAS Enterprise Application Suite
 • SCM Supply Chain Management
 • PPC Production Planning and Control
 • CRM Customer Relationship Management
 • HRMS Human Resources Management System
 • DSS Decision Suport Systems
 • CIS Corporate Information Systems
 • EIS Executive Information Systems
 • Niezależne programy dla każdego departamentu firmy.
 • 1960 Przy współpracy firm Case oraz IBM powstaje pierwszy system klasy MRP
 • 1972 Pięciu niemieckich inżynierów zakłada firmę SAP
 • 1976 Systemy klasy MRP stają się podstawą firm produkcyjnych
 • 1977 Początek korporacji Oracle
 • 1979 Oracle wprowadza na rynek komercyjną bazę danych SQL
 • 1980 Ewolucja MRP do MRP II
 • 1987 Powstaje firma PeopleSoft
 • 1988 American Production and Inventory Control Society (APICS) definiuje MRP II
 • 1988 Firma PeopleSoft wprowadza na rynek system typu HRMS
 • 1990 W rezultacie rozszerzenia MRP II powstaje ERP
 • 1999 SAP ze swoim R/3 jest największym dostawcą systemów ERP na świecie
 • 2000 Pojawienie się koncepcji EAS – zintegrowanych pakietów dla przedsiębiorstw
 • 2002 Analitycy firmy Gartner definiują standard ERP II
 • ….. c-commerce – globalna elektroniczna wymiana dokumentów…

Koncepcja MRP (Planowanie Potrzeb Materiałowych) w dużym stopniu zrewolucjonizowała zarządzanie w produkcji.

Zarządzanie przez MRP ma za zadanie obliczać dokładną ilość materiałów i terminarz dostaw w taki sposób, by sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty, uwzględniając więcej niż jedną fabrykę.

Główne cele MRP to:

 • Redukcja zapasów – chodzi tu o zapasy materiałowe i operacyjne, dzięki czemu zwiększa się płynność finansowa przedsiębiorstwa oraz czas rotacji kapitału
 • Dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów
 • Dokładne wyznaczenie kosztów produkcji
 • Lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazyny, możliwości wytwórcze)
 • Szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu
 • Kontrola poszczególnych etapów produkcji.

Schemat działania MRP

Harmonogram produkcji    [ MRP ] –   BOM  –  Stan zapasów oraz  harmonogram zapotrzebowania materiałowego

MRP II (Planowanie Zasobów Materiałowych) jest rozwinięciem MRP.

Według specyfikacji APICS z 1988 roku jest to kompleksowy system planowania procesu produkcyjnego, ułatwiający koordynowanie pracy korporacji.

Obejmuje takie sfery przedsiębiorstwa jak:

 • planowanie przedsięwzięć
 • planowanie produkcji
 • planowanie potrzeb materiałowych – MRP (Material Requirements Planning)
 • planowanie zdolności produkcyjnych – CRP (Capacity Requirements Planning).

Głównym celem systemów ERP (MRP III*) jest możliwie najpełniejsza i integracja wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwa, włącznie z najwyższymi.

ERP obejmuje całość procesów produkcji i dystrybucji, integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu. Informacje te są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji (dla systemów pracujących w trybie on-line).

Jednymi z najważniejszych wyróżników specyfikacji ERP jest zastosowanie opartych na ograniczeniach, dwukierunkowych mechanizmów optymalizujących planowanie oraz wbudowana w system możliwość elektronicznych połączeń w ramach łańcucha dostaw i sprzedaży.

* ERP może być spotykane w literaturze, również pod nazwą MRP III czyli Money Resource Planning
– Planowanie Zasobów Finansowych.

W ERP powszechnie stosowane są mechanizmy umożliwiające symulowanie różnorodnych posunięć i analizę ich skutków, także finansowych.
Pozwala to m.in. na dokładne zaplanowanie, przetestowanie i porównanie działań podejmowanych w ramach Business Process Re-Enginering (BPR) – sprawdzenia ich całkowitego efektu finansowego.

ERP obejmuje takie sfery przedsiębiorstwa jak:

 • obsługa klientów
 • produkcja
 • finanse i księgowość
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • integrację w ramach łańcucha logistycznego (SCM).

ERP II jest koncepcją znacznie rozszerzającą ERP.

Gartner Group definiuje ERP II jako strategię biznesową i zbiór specyficznych dla poszczególnych branż aplikacji, które są wartościowe dla klientów i akcjonariuszy poprzez umożliwienie i optymalizację operacji oraz procesów finansowych zarówno wewnątrz firmy, jak i między firmami partnerskimi. ERP II ma się stać podstawowym środkiem do zwiększenia efektywności zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

ERP II wprowadza następujące zmiany (w stosunku do ERP):

 • otwartość systemu, zewnętrzne połączenia za pośrednictwem Internetu
 • współpraca z systemami innych przedsiębiorstw (np. dostawców) – B2B
 • funkcjonalność SCM (elektroniczna wymiana dokumentów w obrębie łańcucha dostaw)
 • wzbogacenie funkcji ERP/MRP II, takich jak planowanie produkcji, zarządzanie logistyką, zapasami magazynowymi itp. o możliwości elektronicznej wymiany ofert, zamówień, faktur itp.
 • podział działalności na domeny oraz rozszerzenie obszaru działania ERP II na sektory nieprodukcyjne (np. usługi).

Od ERP do ERP II:

ERP [ opytmalizacja przedsiębiorstw] rola ERP II  [ partycypacja w łańcuchu dostaw; c-commerce ]

ERP [ produkcja i dystrybucja ] domena ERP II  [ wszystkie sektory i segmenty]

ERP [ produkcja, sprzedaż i dystrybucja, procesy finansowe ] funkcje  ERP II  [ łączenie przemysłów, specyficzne procesy przemysłowe ]

ERP [ wewnętrzne, ukryte ]  procesy ERP II  [ zespoły połączone ]

ERP [ niesieciowa, zamknięta, monolityczna] architektura ERP II  [ bazująca na internecie, otwarta, komponetnowa ]

ERP [ wewnętrznie generowane i konsumowane] dane ERP II  [ publikowane wewnętrznie i zewnętrznie]

 


Like it? Share with your friends!

8
admin

0 Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

error: Content is protected !!
Skip to content