WYMIARY SAMOCHODÓW – PODSTAWOWE ZAGANIENIA


1
1 point


WYMIARY SAMOCHODÓW – PODSTAWOWE ZAGANIENIA

PRZYKŁADOWE RODZAJE SAMOCHODÓW
nazwa wymiary w m (długość x szerokość x wysokość) objętość w m3 ładowność w t poszycie
bus 3,60×1,80×1,70 7-14 1,5 furgon
dostawczy 3,60×1,70×1,70 10 0,9 furgon, plandeka, chłodnia
3-tonowy 5,20×2,30×2,30 25-28 3,0 furgon, plandeka, chłodnia
mała ubraniówka 6,00×2,40×2,60 34-38 2,5 ubraniówka
mały zestaw 5,20×2,30×2,30 + 5,00×2,30×2,40 50-60 5,0-6,0 furgon, plandeka
8-tonowy, “solówka” 7,80×2,40×2,40 45 8,0 furgon, plandeka, chłodnia
zestaw 7,65×2,40×2,80 + 7,65×2,40×3,00 80-120 16,0-20,0 plandeka, ubraniówka
naczepa, “duży TIR” 13,60×2,40×2,70 80-90 24,0 furgon, plandeka, chłodnia
jumbo (3,60+10,00)x2,40x(2,60/3,00) 90-105 16,0-24,0 furgon, plandeka, chłodnia, ubraniówka

GATT – Ogólny układ w sprawie handlu i ceł (General Agreement on Tariffs and Trade). Zespół przepisów międzynarodowych obejmujący kraje należące do WTO.

WCO – Światowa Organizacja Celna z siedzibą w Brukseli.

WTO –Światowa Organizacja Handlu.

OECD – Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju (skupia najbardziej rozwinięte kraje) Polska jest członkiem od 1996 r.

COCOM – Komitet Koordynacyjny, znajdujący się w każdym kraju należącym do WTO. Służy do kontroli przewozu towarów podlegających specjalnemu nadzorowi. Służy krajom należącym do NATO; do pilnowania materiałów szczególnego przeznaczenia.

CITES- Konwencja Waszyngtońska o ochronie ginących gatunków.

RAFTD- amerykańskie reguły zawierania kontraktów (nie są stosowane przez cło polskie, czasem wynikają z faktur amerykańskich dostawców).

EXW-Ex Works – z zakładu- sprzedający jest zobowiązany do wydania towaru kupującemu w punkcie wydania (magazynie, zakładzie)

INCOTERMS – plansze graficzne. Są niezbędne przy wypełnianiu dokumentów celnych. Ustanawiane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu co 10 lat. Obecnie obowiązują Incoterms –90. Odnoszą się do stosunków między sprzedawcą i nabywcą

TRIPS- Międzynarodowa Konwencja o ochronie Znaków Towarowych i Praw Autorskich.

RILO- komórka wymiany informacji celnej. 

RAFTD-amerykańskie reguły zawierania kontraktów ( nie są stosowane przez cło polskie, czasem wynikają z faktur przysyłanych przez dostawców amerykańskich).

MD mogą być prowadzone tylko przez Urzędy Celne, pod zamknięciem celnym. Przyjmowane są np. towary skonfiskowane ( z przemytu), lub niekompletnymi dokumentami.

Skład celny(S.C.) może prowadzić jedynie osoba posiadająca pozwolenie na prowadzenie S.C., udzielone przez organ celny- Prezesa Głównego Urzędu Ceł.-art.104 KC.  Rodzaje S.C. :

 

 • Publiczne– nie można przyjmować towarów obcych
 • Prywatne– przyjmowane towary własne

WIT- wiążąca informacja taryfowa to decyzja Prezesa GUC dotycząca klasyfikacji towarów według kodu taryfy celnej. Jest ważna 6 lat od daty wydania.

Stawki preferencyjne –  stosowane dla towarów z krajów najsłabiej rozwiniętych –LDC, oraz z krajów rozwijających się pozaeuropejskich -DEV.

EFTA – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.

CEFTA- Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu.

Kraje LDC- najsłabiej rozwinięte.

Różnica pomiędzy  kontrolą a dozorem celnym.

Dozór celny – wszelkie działania podejmowane przez organ celny w celu przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów majątkowych zastosowanie do towarów przywożonych na polski obszar celny lub z niego wywożonych.

Kontrola celnawykonywanie czynności w ramach dozoru celnego: rewizja celna towarów, nakładanie i sprawdzanie zamknięć celnych, przeszukiwane osób i pomieszczeń, konwój celny, strzeżenie towarów, kontrola wymaganych dokumentów i ich autentyczności, kontrola innych dokumentów i kontrola księgowości osób, zatrzymanie i kontrola środków transportu itp.

Plafon taryfowy –określona ilość lub wartość towarów , dla których RM wprowadziła obniżone stawki celne.

Wartość celna towaru.

Zgodnie z tym przepisem wartością celną towaru jest wartość transakcyjna, to znaczy cena faktycznie zapłacona lub należna za towar sprzedany w celu przywozu na polski obszar celny, ustalona, o ile jest to konieczne, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów, które należy doliczyć do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za towar.

Karnet TIR – dokument przewozowy, celny Międzynarodowego  Zrzeszenia Transportowców na podstawie, którego dokonuje się przewozu towarów przez polski obszar celny. Przewóz towarów z zastosowaniem karnetu TIR odbywa się na podstawie Konwencji celnej, dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetu TIR.

Karnet ATA – służy do zabezpieczenia należności celnych i podatkowych przy przywozie towarów np. osprzętu ( zabezpieczenie przed zbyciem – płaci sam zainteresowany).

SAD – Jednolity dokument administracyjny – ujednolicony system kodowania, wykorzystania elektronicznego systemu przekazywania danych, stosowanie jednoznacznej rejestracji statystycznej. Dokument wymagany jest w przypadku handlu z krajami UE, USA, Kanadą, Japonią, Meksykiem.

Status celny – określenie towaru jako krajowego lub niekrajowego.

Stawki celne obniżone ustanawia RM w taryfie celnej.

Kontyngenty celne –  określona ilość  lub wartość towarów w przywozie na polski obszar celny bądź w wywozie za granicę, dla której zostały ustanowione obniżone stawki celne. ustanawia PRM.

Plafon celny- określona ilość lub wartość towarów, dla których Rada Ministrów wprowadziła obniżone stawki celne. Można przekroczyć progi ilościowe lub wartościowe przed terminem zamknięciem  plafonu. Jeśli RM ustanowi plafon dla okr. ilości towarów, to zamkniecie plafonu będzie dokonane, kiedy rynek krajowy pozytywnie zareaguje na jego wprowadzenie.

WOC ( wolne obszary celne) oraz SWC ( składy wolnocłowe) ustanawiane są drogą rozporządzenia PRM

 • MC  (magazyn celny) prowadzić
 • agencja celna;
 • spedytor;
 • przewoźnik.

z upoważnienia organu celnego. Prowadzącym MC może być tylko osoba krajowa, będąca osobą fizyczną,, mającą miejsce zamieszkania w kraju lub osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, mająca siedzibę główną w kraju.

Agentem celnym może zostać osoba która:

 • patrz Art. 257
 • Prezesa GUC powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Finansów.
 • Agencja Celna może-patrz Art. 256.
  1. działalność przewozowa i spedycyjną,
  2. skład celny
  3. magazyn celny.

  Kontrola a posteriori-jest to kontrola dodatkowa, możliwa do przeprowadzenia w ciągu 5 lat od zaistnienia obowiązku celnego, gdy istnieją podejrzenia, że nie został dopełniony także obowiązek Może polegać na badaniu dokumentów, ich zgodności ze stanem faktycznym.

  OECD – Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju(skupia najbardziej rozwinięte kraje) Polska jest członkiem od 1996 r.

   

  EXW-Ex Works – z zakładu- sprzedający jest zobowiązany do wydania towaru kupującemu w punkcie wydania (magazynie, zakładzie).

  FCA – Free Carrier – franco przewożnik, wszystkie rodzaje transportu. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar przewoźnikowi, wyznaczonemu przez kupującego. Koszty dostawy, na zasadniczej drodze przewozu, są nie opłacone przez sprzedającego.

  FAS – Free Alongside Ship.- franco wzdłuż burty statku, Zastosowanie tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym.

  • załadunek w gestii kupującego,
  • dokonanie odprawy celnej  eksportowej i poniesienie kosztów z tym związanych, należy do sprzedającego.
  • FOB- Free on Board- franco statek. Tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego.  Sprzedający nie opłaca kosztów  dostawy na zasadniczej drodze przewozu.
  • CFR  – Cost and Freight – koszt i fracht. Tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym. Sprzedający musi zorganizować transport(zawrzeć umowę przewozu) i ponieść zw. z tym koszty, bez przyjmowania ryzyka utraty(uszkodzenia)towaru itp. po załadunku i przesyłce.
  • CIF – Cost, Insurance and Freight. W transporcie morskim i wodnym śródlądowym. Koszty , ubezpieczenie i fracht zapłacone przez sprzedającego, który musi okazać kupującemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia.
  • CPT – Carrriage and Insurance Paid To. Koszty przewozu i ubezpieczenia zapłacone do(miejsce przeznaczenia), zgodnie z umową.
  • CIP- Cost Insurance Paid To. Ubezpieczenie zapłacone przez sprzedającego. We wszystkich rodzajach transportu z kombinowanym włącznie.
  • DAF – Delivered AT Frontier, dostarczone za granicą(trzeba ustalić , na którą granicę i po której stronie). We wszystkich rodzajach transportu(przede wszystkim w transporcie kolejowym i samochodowym).
  • DES – Delivered Ex Ship. Dostarczone ze statku, rozładunek bez cła. Tylko w transporcie morskim i wodnym.
  • DEQ – Delivered Ex Quay. Dostarczone z nadbrzeża. Sprzedający płaci cło na miejscu. Kupujacy dokonuje odprawę celną  importową(incoterms 2000).
  • DDU – Delivery Duty Unpaid – dostarczone(w oznaczone miejsce, w oznaczonym czasie), cło nieopłacone. Ryzyko transakcji ponosi sprzedający.
  • DDP – Delivery Duty Paid. Dostarczone, cło opłacone. Wszystkie rodzaje transportu. Sprzedający ponosi wszystkie koszty i rodzaje ryzyka związanych z towarem wraz z formalnościami celnymi, aż do momentu, kiedy towar zostanie dostarczony do miejsca przeznaczenia.

  Inspekcja Celna-  służba adm. rządowej  powołana do przeciwdziałania i zwalczania naruszeń prawa obowiązującego w dziedzinie obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami pochodzącymi z zagranicy. Centralnym organem do spr. inspekcji celnej jest Generalny Inspektor Celny, podlegający Ministrowi Finansów.

  Towary powracające– towary, które przed wyprowadzeniem poza polski obszar celny były towarami krajowymi i w terminie 3 lat od dnia ich wyprowadzenia są powrotnie wprowadzone i dopuszczone do obrotu na polskim obszarze celnym. Na wniosek osoby zainteresowanej zwalnia się je od cła.

  Organem adm.pań ws. celnych zgodnie z właściwością i kompetencją miejscową i rzeczową – jest Dyrektor Urzędu Ceł.

  Centralnym organem adm.państwowej ws. Celnych – jest Prezes Głównego Urzędu Ceł ; nadzorowany przez Ministra Finansów.

  Cła antydupingowe – są to stawki celne wprowadzone na towary, co do których istnieje podejrzenie lub zostało udowodnione przez procedurę antydumpingową,  że są sprzedawane w cenach dumpingowych. Cła te są wprowadzane w celu wyrównania konkurencyjności towarów.

  Dumping – światowe zaniżanie cen sprzedaży towarów w celu zdobycia dominującej pozycji na rynku Sprzedaż często odbywa się poniżej kosztów produkcji.

  Współczynnik produktywności jest to ilość lub procent produktów kompensacyjnych uzyskanych w wyniku uszlachetniania w stosunku do ogólnej ilości towarów.

   


Like it? Share with your friends!

1
1 point

What's Your Reaction?

fun fun
0
fun
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win
fail fail
0
fail
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
wtf wtf
0
wtf
cute cute
0
cute
damn damn
0
damn
scary scary
0
scary
vomit vomit
0
vomit
love-2 love-2
0
love-2
admin

0 Comments

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GSGRAPH GSZOSTOK
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format