Podstawowe definicje dotyczące transportu i spedycji


0
3 shares


 

Podstawowe definicje dotyczące  transportu i spedycji

(źródło: strona spedycji)

Opis

AWB

 

Międzynarodowy lotniczy list przewozowy – dokument imienny, niezbywalny

 

Bill of Exchange

Oznacza weksel trasowany – stanowi papier wartościowy, którego wystawca zwany trasantem, poleca innej osobie zwanej trasatem zapłacić w oznaczonym terminie, należną sumę pieniężną na rzecz lub na zlecenie wymienionej w wekslu osoby, zwanej remitentem.

W handlu zagranicznym weksel trasowany wystawia sprzedający (eksporter), który poleca kupującemu (importerowi) zapłatę określonej sumy. Weksel ten zwany jest również “tratą” (draft) lub “wekslem ciągnionym” – czyli”eksporter ciągnie weksel na importera”.

Bill of Lading (B/L)/Konosament

 

Dokument potwierdzający przyjęcie towaru na statek w celu przewozu i jednocześnie zobowiązaniem wydania go uprawnionemu odbiorcy           w porcie przeznaczenia. Określa status prawny pomiędzy przewoźnikiem a odbiorcą towaru, jak też jest dowodem zawarcia umowy o przewóz. Ma znaczenie papieru wartościowego, gdyż prawa jakie daje nie istnieją bez niego i nie mogą być osobno przenoszone, jest dokumentem reprezentującym towar, na który został wystawiony tzw. document of title.

 

Caveat Emptor

“Niech się strzeże nabywca” – zasada każdy pilnuje swojego interesu – obowiązuje przy zawieraniu umowy o ubezpieczenie.

 

 

 

 

Cena faktycznie zapłacona lub należna

Ceną faktycznie zapłaconą lub należną jest całkowita kwota płatności dokonanej lub mającej zostać dokonaną przez kupującego wobec lub na korzyść sprzedawcy za przywożone towary i obejmująca wszystkie płatności dokonane lub mające być dokonane jako warunek sprzedaży towarów kupującemu albo płatności dokonane lub mające być dokonane przez kupującego osobie trzeciej celem spełnienia zobowiązań sprzedawcy.

 

Chargeable weight

Rzeczywista waga brutto lub waga obliczona od objętości przesyłki,         w zależności jaką opłatę stosuje się za fracht.

 

CIM

Międzynarodowy kolejowy list przewozowy – dokument imienny, niezbywalny.

 

CMR

Międzynarodowy samochodowy list przewozowy – dokument imienny, niezbywalny.

 

Combiterms

Wykładnia formuł handlowych, które zawierają te same formuły   i interpretacje co Incoterms. Z tym, że opisują szczegółowo podział kosztów między kupującym a sprzedającym. Reguły te ułatwiają posługiwanie się w kontraktach handlowych regułami Incoterms.

 

Customs cargo manifest

Manifest celny – inaczej manifest wyładunkowy stosowany powszechnie jako dokument celny, który stanowi deklaracje celną     w imporcie towarów drogą morską.

 

FCL – Full Container Load

Przesyłka pełnokontenerowa
Free discharging Wolny od kosztów wyładowania

Free loading

Wolny od kosztów załadowania

 

Gestia transportowa

Jest to prawo i obowiązek wynikający z kontraktu kupna – sprzedaży, zorganizowania i dokonania oraz zapłacenia transportu danego towaru. Posiadanie gestii transportowej w eksporcie oznacza: sprzedawanie towaru z opłaceniem kosztów transportu “jak najdalej”, a w imporcie kupowanie go “jak najbliżej” miejsca wysyłki lub produkcji.

 

General Average

Awaria wspólna – wyrządzona rozmyślnie dla ratowania wspólnego mienia (ładunku), który znajduje się na środku transportu (statku morskiego), ponosi ją każdy z właścicieli uratowanego ładunku i ma charakter ubezpieczenia wzajemnego. Prawnie opisuje ją kodeks morski, zaś warunki szczegółowe winny być zawarte w umowie przewozu morskiego. Narzędziem określania zakresu awarii wspólnej są tzw. Reguły Yorku – Antwerpii.

 

Główny zobowiązany

Jest to osoba uprawniona do korzystania z procedury tranzytu, która sama lub za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela, przez zgłoszenie celne, wyraziła wolę wykonania obowiązków przewidzianych procedurą tranzytu

 

HAWB

House Air Waybill – spedytorski lotniczy list przewozowy – zawiera spis pojedynczych przesyłek skonsolidowanych dla potrzeb transportu, w którym wyszczególniona jest cena za przewóz według stawki oferowanej klientowi przez spedytora.

 

Karnet ATA

Karnet gwarancyjny może zostać zastosowany do procedury tranzytu jako dokument tranzytowy. Musi dotyczyć towarów, których miejsce wysyłki lub przeznaczenia znajduje się poza polskim obszarem celnym. kwestie stosowania karnetu ATA reguluje w sposób szczegółowy Konwencja celna w sprawie karnetu ATA dla odprawy warunkowej towarów (konwencja ATA sporządzona w Brukseli               dnia 6 grudnia 1961r. – Dz.U. z 1969r. Nr 30, poz. 242, 243)

Karnet TIR

Karnet gwarancyjny TIR może zostać zastosowany do procedury tranzytu jeśli:
– przewóz towarów z jego zastosowaniem rozpoczął się lub ma się zakończyć poza polskim/wspólnotowym obszarem celnym, lub
– dotyczy przesyłek towarów, które mają zostać wyładowane na polskim obszarze celnym i które są przewożone wraz z towarami przeznaczonymi do wyładowania poza polskim/wspólnotowym obszarem celnym.
Kwestie stosowania karnetu TIR reguluje w sposób szczegółowy Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów             z zastosowaniem karnetów TIR (konwencja TIR sporządzona                    w Genewie 14 listopada 1975r. – Dz.U. z 1984r. Nr 17, poz. 76, 77)

Korzystający ze składu celnego

Korzystającym ze składu celnego jest osoba na rzecz, której dokonano zgłoszenia do procedury składu celnego lub osoba, na którą przeniesiono prawa i obowiązki korzystającego ze składu celnego.

 

Kraj pochodzenia towarów

Krajem pochodzenia określonych towarów jest kraj, w którym towary te zostały całkowicie uzyskane lub wyprodukowane. Określenie „kraj” w tym rozumieniu obejmuje również morza terytorialne danego kraju.
W sytuacji, gdy w produkcję danego towaru zaangażowane jest więcej niż jedno państwo, za kraj pochodzenia tego towaru uznaje się ten,              w którym towar ten podlegał ostatniej istotnej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowały wytworzenie nowego produktu lub stanowiły istotny etap wytwarzania.

Kwit sternika

Pokwitowanie załadowania na statek

 

LCL – Less than Container Loads

Przesyłka niepełnokontenerowa

 

Lift on – Lift off (lo-lo)

Statki – kontenerowce komorowe, których załadunek i wyładunek odbywa się pionowo

 

MAWB

Master Air Waybill – list przewozowy lotniczy, na podstawie którego spedytor przekazuje przesyłkę przewoźnikowi.

 

Magazyn celny

To obiekt przeznaczony do czasowego składowania towarów do czasu nadania im przeznaczenia celnego. Towary składowane czasowo w magazynie celnym, mogą podlegać jedynie takim czynnościom, jakie są niezbędne do zapewnienia im przechowania w niezmienionym stanie, bez zmiany ich wyglądu czy też parametrów technicznych.

 

NVOCC

Nabywca usług transportowych morskich od armatorów, odsprzedający z zyskiem swoim klientom przewóz ładunków – usługę transportową morską. Inaczej mówiąc pośrednik transportowy, który jednocześnie organizuje i wykonuje tą usługę. Nie może zawierać umów czarterowych, a jedynie umowy bukingowe ze swoimi klientami, ma także obowiązek sporządzenia własnej taryfy frachtowej.

 

Partial Loss

Strata częściowa – występuje przy zawieraniu umowy o ubezpieczenie w transporcie morskim

 

Particular Average

Awaria poszczególna – powstaje przypadkowo i ponosi ją właściciel danego towaru

 

Reguły Yorku – Antwerpii

Ujednolicona praktyka zwyczajowa dotycząca “awarii wspólnej” – odpowiedzialności i warunków jej dokonania, powszechnie obowiązująca na całym świecie w transporcie morskim.

 

Roll on – Roll off (ro-ro)

Statki o poziomym systemie przeładunku (np. promy)

 

SDR (special drawing rights – specjalne prawaciagnienia)

Międzynarodowa jednostka pieniężna emitowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy wprowadzona w 1970r. oparta na koszyku pięciu walut; stosowana m.in. jako miernik kwotowych limitów odpowiedzialności przewoźników, spedytorów,                                 w międzynarodowych konwencjach i regulacjach.

 

Sea Waybill

List przewozowy w transporcie morskim – dokument imienny, niezbywalny

 

Ship’s cargo manifest

Manifest statkowy, czyli zestawienia towarów załadowanych na statek według portów przeznaczenia (wliczając w to porty przeładunkowe). Sporządzany jest w porcie załadunku na podstawie konosamentów, które opisują ładunek. Czyli inaczej mówiąc jest to rejestr przesyłek przyjętych na dany statek za konosamentem. Dzieli się na: manifest załadunkowy -sporządzony w porcie załadunku i manifest wyładunkowy – sporządzony w porcie wyładunku.

Skład celny

Miejsce określone w pozwoleniu wydanym przez organ celny, podlegające dozorowi celnemu i kontroli celnej, w którym towary mogą być składowane zgodnie z ustalonymi warunkami. Procedura składu celnego – jako jedno z przeznaczeń celnych, polegająca na możliwości składowania towarów na określonych warunkach                   w miejscu, o którym mowa wyżej.

SMGS

List przewozowy kolejowy.
Umowa międzynarodowa komunikacji towarowej z 1951r., obecnie obowiązująca. Są to uregulowania prawne i taryfowe, regulujące stosunki w przewozach kolejowych pomiędzy państwami będącymi stronami umowy (a są to: Azerbejdżan, Białoruś, Chiny, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Korea, Łotwa, Mołdawia, Mongolia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenia, Uzbekistan, Ukraina i Wietnam, zaś państwa, które przepisy tej konwencji uznają to: Bułgaria, Litwa, Polska i Słowacja).

Spedycja

Ogół czynności związany z organizacją dostawy towaru, który obejmuje: doradztwo w zakresie wyboru gestii transportowej, wybór środka transportu i opracowanie planu drogi transportu, w tym przygotowanie ładunku do przewozu (np. formatowanie w jednostki ładunkowe, dobór opakowania, itp.); zawieranie umów                                z przewoźnikami i innymi stronami biorącymi udział w procesie dostawy ładunku (załadowcy, kontrolerzy, etc.) oraz organizowanie dostawy towaru do miejsca załadunku na główny środek transportu; sporządzanie i kompletowanie wszelkich dokumentów związanych             z dostawą towaru; ubezpieczanie towarów; organizowanie odprawy celnej i innych czynności związanych z kontrolami na granicach; magazynowanie towarów; regulowanie różnego rodzaju należności związanych z operacją dostawy towaru.

Spedytor

Osoba, która zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym lub w imieniu zleceniodawcy albo na jego rachunek, podejmuje się organizacji wysłania i/lub odbioru przesyłki oraz wszystkich innych czynności wymaganych i związanych z dostarczeniem przesyłki. Decyduje o tym treść umowy spedycyjnej oraz specyfika ładunku

Transport kombinowany

Przewozy ładunków z udziałem co najmniej dwóch środków transportu, najczęściej samochodowo – kolejowe.

Transport multimodalny

Przewozy ładunków z udziałem co najmniej dwóch gałęzi transportu, z tym że jedna z nich to transport morski.


 

 


Like it? Share with your friends!

0
3 shares

What's Your Reaction?

fun fun
1
fun
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
fail fail
0
fail
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
wtf wtf
0
wtf
cute cute
0
cute
damn damn
0
damn
scary scary
0
scary
vomit vomit
0
vomit
love-2 love-2
0
love-2
admin

0 Comments

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GSGRAPH GSZOSTOK
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format